Who_1s_Th1s
who's Who? I’m Who, that’s who.
 
 
ᴅɪsᴄᴏʀᴅ [discord.gg]
ᴍʏ ᴘᴄ [pcpartpicker.com]
sᴇʀᴠᴇʀ [pcpartpicker.com]
ʙᴜɪʟᴅs.ɢɢ [builds.gg]
正在線上
藝術作品展示欄
middle
1

最近動態

總時數 51 小時
最後執行於 8 月 22 日
總時數 0.4 小時
最後執行於 8 月 22 日
總時數 24 小時
最後執行於 8 月 18 日
r o d r i g u e s 迪 2018 年 12 月 31 日 下午 1:51 
"Bᴇᴄᴀᴜsᴇ ɪɴ ᴀ sʟɪᴛ sᴇᴄᴏɴᴅ, ɪᴛ´s ɢᴏɴᴇ." :chequered:

Wɪsʜɪɴɢ ʏᴏᴜ 12 ᴍᴏɴᴛʜs ᴏғ sᴜᴄᴄᴇss, 52 ᴡᴇᴇᴋs ᴏғ ʟᴀᴜɢʜᴛᴇʀ, 365 ᴅᴀʏs ᴏғ ғᴜɴ, 8760 ʜᴏᴜʀs ᴏғ ᴊᴏʏ, 525600 ᴍɪɴᴜᴛᴇs ᴏғ ɢᴏᴏᴅ ʟᴜᴄᴋ ᴀɴᴅ 31536000 sᴇᴄᴏɴᴅs ᴏғ ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss.
r o d r i g u e s 迪 2018 年 10 月 30 日 下午 2:44 
:flag: I'ᴍ ʀᴀᴄɪɴɢ ᴀɢᴀɪɴsᴛ ᴍᴇ. As ʟᴏɴɢ ᴀs I ᴄᴏᴍᴇ ᴀᴄʀᴏss ᴛʜᴇ ғɪɴɪsʜ, I'ʟʟ ʙᴇ ᴏᴋᴀʏ :flag:
B1SQ1T | 饼干 S> 58 Keys 2018 年 9 月 2 日 下午 12:38 
+Rep good and trustworthy hooman, sold RAM to him and he recieved it and I got my money :D
✪Kirby | CoolMathGames.com 2018 年 8 月 4 日 下午 11:44 
Boo! XD (im gay) :GOLDENDUCK:
Goooch Slicer 2018 年 1 月 6 日 下午 7:58 
his Goooch was sliced
B1SQ1T | 饼干 S> 58 Keys 2018 年 1 月 5 日 下午 6:13 
I owe you a dickle