who_1s_th1s
who's Who? I’m Who, that’s who.
 
 
ᴅɪsᴄᴏʀᴅ [discord.gg]
ᴍʏ ᴘᴄ [pcpartpicker.com]
sᴇʀᴠᴇʀ [pcpartpicker.com]
ʙᴜɪʟᴅs.ɢɢ [builds.gg]
Εκτός σύνδεσης
Προθήκη εικόνων
middle
1

Πρόσφατη δραστηριότητα

12.1 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι στις 26 Ιουν
32 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι στις 13 Ιουν
17.7 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι στις 4 Ιουν
r o d r i g u e s 22 Δεκ 2019 στις 5:48 
:lgreen: Merry Christmas :lgreen:
r o d r i g u e s 31 Δεκ 2018 στις 13:51 
"Bᴇᴄᴀᴜsᴇ ɪɴ ᴀ sʟɪᴛ sᴇᴄᴏɴᴅ, ɪᴛ´s ɢᴏɴᴇ." :chequered:

Wɪsʜɪɴɢ ʏᴏᴜ 12 ᴍᴏɴᴛʜs ᴏғ sᴜᴄᴄᴇss, 52 ᴡᴇᴇᴋs ᴏғ ʟᴀᴜɢʜᴛᴇʀ, 365 ᴅᴀʏs ᴏғ ғᴜɴ, 8760 ʜᴏᴜʀs ᴏғ ᴊᴏʏ, 525600 ᴍɪɴᴜᴛᴇs ᴏғ ɢᴏᴏᴅ ʟᴜᴄᴋ ᴀɴᴅ 31536000 sᴇᴄᴏɴᴅs ᴏғ ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss.
r o d r i g u e s 30 Οκτ 2018 στις 14:44 
:flag: I'ᴍ ʀᴀᴄɪɴɢ ᴀɢᴀɪɴsᴛ ᴍᴇ. As ʟᴏɴɢ ᴀs I ᴄᴏᴍᴇ ᴀᴄʀᴏss ᴛʜᴇ ғɪɴɪsʜ, I'ʟʟ ʙᴇ ᴏᴋᴀʏ :flag:
ttv/b1sq1t | S> Kara Ice & Fire 2 Σεπ 2018 στις 12:38 
+Rep good and trustworthy hooman, sold RAM to him and he recieved it and I got my money :D
Kirby | CoolMathGames.com 4 Αυγ 2018 στις 23:44 
Boo! XD (im gay) :GOLDENDUCK:
Goooch Slicer 6 Ιαν 2018 στις 19:58 
his Goooch was sliced