Who_1s_Th1s
who's Who? I’m Who, that’s who.
 
 
ᴅɪsᴄᴏʀᴅ [discord.gg]
ᴍʏ ᴘᴄ [pcpartpicker.com]
sᴇʀᴠᴇʀ [pcpartpicker.com]
ʙᴜɪʟᴅs.ɢɢ [builds.gg]
Online på nuværende tidspunkt
Illustrationsfremvisning
middle
1

Nylig aktivitet

51 timer registreret i alt
sidst spillet d. 22. aug.
0.4 timer registreret i alt
sidst spillet d. 22. aug.
24 timer registreret i alt
sidst spillet d. 18. aug.
r o d r i g u e s 迪 31. dec. 2018 kl. 13:51 
"Bᴇᴄᴀᴜsᴇ ɪɴ ᴀ sʟɪᴛ sᴇᴄᴏɴᴅ, ɪᴛ´s ɢᴏɴᴇ." :chequered:

Wɪsʜɪɴɢ ʏᴏᴜ 12 ᴍᴏɴᴛʜs ᴏғ sᴜᴄᴄᴇss, 52 ᴡᴇᴇᴋs ᴏғ ʟᴀᴜɢʜᴛᴇʀ, 365 ᴅᴀʏs ᴏғ ғᴜɴ, 8760 ʜᴏᴜʀs ᴏғ ᴊᴏʏ, 525600 ᴍɪɴᴜᴛᴇs ᴏғ ɢᴏᴏᴅ ʟᴜᴄᴋ ᴀɴᴅ 31536000 sᴇᴄᴏɴᴅs ᴏғ ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss.
r o d r i g u e s 迪 30. okt. 2018 kl. 14:44 
:flag: I'ᴍ ʀᴀᴄɪɴɢ ᴀɢᴀɪɴsᴛ ᴍᴇ. As ʟᴏɴɢ ᴀs I ᴄᴏᴍᴇ ᴀᴄʀᴏss ᴛʜᴇ ғɪɴɪsʜ, I'ʟʟ ʙᴇ ᴏᴋᴀʏ :flag:
B1SQ1T | 饼干 S> 58 Keys 2. sep. 2018 kl. 12:38 
+Rep good and trustworthy hooman, sold RAM to him and he recieved it and I got my money :D
✪Kirby | CoolMathGames.com 4. aug. 2018 kl. 23:44 
Boo! XD (im gay) :GOLDENDUCK:
Goooch Slicer 6. jan. 2018 kl. 19:58 
his Goooch was sliced
B1SQ1T | 饼干 S> 58 Keys 5. jan. 2018 kl. 18:13 
I owe you a dickle