< >
Comments
r o d r i g u e s Dec 22, 2019 @ 5:48am 
:lgreen: Merry Christmas :lgreen:
r o d r i g u e s Dec 31, 2018 @ 1:51pm 
"Bᴇᴄᴀᴜsᴇ ɪɴ ᴀ sʟɪᴛ sᴇᴄᴏɴᴅ, ɪᴛ´s ɢᴏɴᴇ." :chequered:

Wɪsʜɪɴɢ ʏᴏᴜ 12 ᴍᴏɴᴛʜs ᴏғ sᴜᴄᴄᴇss, 52 ᴡᴇᴇᴋs ᴏғ ʟᴀᴜɢʜᴛᴇʀ, 365 ᴅᴀʏs ᴏғ ғᴜɴ, 8760 ʜᴏᴜʀs ᴏғ ᴊᴏʏ, 525600 ᴍɪɴᴜᴛᴇs ᴏғ ɢᴏᴏᴅ ʟᴜᴄᴋ ᴀɴᴅ 31536000 sᴇᴄᴏɴᴅs ᴏғ ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss.
r o d r i g u e s Oct 30, 2018 @ 2:44pm 
:flag: I'ᴍ ʀᴀᴄɪɴɢ ᴀɢᴀɪɴsᴛ ᴍᴇ. As ʟᴏɴɢ ᴀs I ᴄᴏᴍᴇ ᴀᴄʀᴏss ᴛʜᴇ ғɪɴɪsʜ, I'ʟʟ ʙᴇ ᴏᴋᴀʏ :flag:
ttv/b1sq1t | S> Kara Ice & Fire Sep 2, 2018 @ 12:38pm 
+Rep good and trustworthy hooman, sold RAM to him and he recieved it and I got my money :D
Kirby | CoolMathGames.com Aug 4, 2018 @ 11:44pm 
Boo! XD (im gay) :GOLDENDUCK:
Goooch Slicer Jan 6, 2018 @ 7:58pm 
his Goooch was sliced
ttv/b1sq1t | S> Kara Ice & Fire Jan 5, 2018 @ 6:13pm 
I owe you a dickle
Nedwily Dec 27, 2016 @ 9:25am 
:csgoanarchist::speeds:+REP:speeds::csgohelmet:
Stubby Fingers Dec 25, 2016 @ 7:13pm 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
MissillumiNaughty Dec 22, 2016 @ 10:37pm 
dork. doesnt know how to message people
Nedwily Nov 27, 2016 @ 9:29am 
+rep awesome person!
:The_Old_Hat:
:AlienIsHappy:
HumanWithHat Aug 24, 2016 @ 3:57pm 
+ Rep -he is chill dude