W35
Wes Gill   Winnipeg, Manitoba, Canada
 
 
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
4,715
Thành tựu
38
Trò chơi toàn vẹn
45%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
Spintires®
Trưng bày thành tựu
4,715
Thành tựu
38
Trò chơi toàn vẹn
45%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Vật phẩm muốn trao đổi
325
Vật phẩm đã sở hữu
96
Trao đổi đã thực hiện
923
Giao dịch tại chợ
Trò chơi yêu thích
54
Giờ đã chơi
100 XP