VILASSS
𝙈𝙖𝙙𝙚 𝙞𝙣   Portugal
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I⠀D ⠀/⠀ᴠ ɪ ʟ ᴀ ꜱ ꜱ ꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ʜ⠀⠀⠀ᴇ⠀⠀⠀ʟ⠀⠀⠀ʟ⠀⠀⠀ᴏ
Currently Offline
⁣⁣

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ɪ  ɴ  ᴛ  ʀ  ᴏ
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ sᴛᴇᴀᴍ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ ɪs ᴠɪʟᴀꜱꜱꜱ ᴀɴᴅ ɪᴍ ᴛʜᴇ ꜰʀᴏᴍ ᴘᴏʀᴛᴜɢᴀʟ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ᴀ  ʙ  ᴏ  ᴜ  ᴛ
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴇɴᴊᴏʏ ꜱᴇᴇ ꜱᴇʀɪᴇꜱ ᴀɴᴅ ᴘʟᴀʏɪɴɢ ᴄꜱ:ɢᴏ ɪɴ ᴍʏ ꜱᴘᴀʀᴇ ᴛɪᴍᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴏɴʟʏ ʜᴀᴠᴇ 2 ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛꜱ, ᴛʜɪs ᴏɴᴇ ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴄʜᴇᴄᴋ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇ ᴏᴛʜᴇʀ ᴏɴᴇ ɪɴ ʜᴇʀᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴀᴄᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ ꜰʀɪᴇɴᴅ ʀᴇǫᴜᴇsᴛs ᴡɪᴛʜ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   ʟ  ɪ  ɴ  ᴋ  s
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ᴛʀᴀᴅᴇ ⠀⠀//⠀⠀ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ⠀⠀//⠀⠀ ᴛᴡɪᴛᴄʜ [www.twitch.tv]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ғᴀᴄᴇɪᴛ [www.faceit.com]⠀⠀//⠀⠀ ꜱᴇᴛᴛɪɴɢꜱ [settings.gg]⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ꜱᴛᴇᴀᴍᴅʙ [steamdb.info]⠀⠀//⠀⠀ ꜱᴛᴇᴀᴍʟᴀᴅᴅᴇʀ [steamladder.com]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    s ᴘ ᴇ ᴄ s
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ᴄᴘᴜ [www.amd.com] - ʀ𝟻 𝟸𝟼𝟶𝟶 𝟹.𝟺ɢʜᴢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɢᴘᴜ [www.msi.com] - ᴍsɪ 𝟷𝟼𝟻𝟶 sᴜᴘᴇʀ ᴠᴇɴᴛᴜs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ʀᴀᴍ [www.corsair.com] - 𝟷𝟼ɢʙ (𝟸x𝟾) 𝟹𝟸𝟶𝟶 ᴍʜᴢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ɢ ᴇ ᴀ ʀ
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ [zowie.benq.com] - ʙᴇɴǫ xʟ𝟸𝟺𝟷𝟷ᴘ 𝟷𝟺𝟺ʜᴢ 𝟷ᴍs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴍᴏᴜꜱᴇ [www.corsair.com] - ᴄᴏʀsᴀɪʀ ʜᴀʀᴘᴏᴏɴ ʀɢʙ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ᴋᴇʏʙᴏᴀʀᴅ [www.coolermaster.com] - ᴄᴍ ᴍᴀsᴛᴇʀᴋᴇʏs ʟɪᴛᴇ ʟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ʜᴇᴀᴅꜱᴇᴛꜱ [www.hyperxgaming.com] - ʜʏᴘᴇʀx ᴄʟᴏᴜᴅx
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴍᴏᴜꜱᴇᴘᴀᴅ [matrics.pt] - ᴍᴀᴛʀɪᴄs ʟ ᴍᴘ𝟺𝟻
Favorite Guide
Created by - 𝙍𝙀𝙉𝙓
1,438 ratings
Achievement Showcase
66,437
Achievements
127
Perfect Games
99%
Avg. Game Completion Rate
Items Up For Trade
36
Items Owned
1,475
Trades Made
378
Market Transactions

Recent Activity

3,475 hrs on record
last played on Jul 8
VILASSS Jul 7 @ 7:04pm 
csgo CFG in text box :)))
Bro Jul 5 @ 9:31am 
+Rep! :csgoct:
legionary IX cohorts™ Jul 1 @ 2:25pm 
+rep nice dude
BEVASH Jun 30 @ 2:25am 
+rep nice trader :)
Ahab Apr 8 @ 6:23am 
¯\_(ツ)_/¯
iMeqaOwneR_™ Mar 20 @ 9:03am 
+Rep Bom ComeBack!