MALone ム dĂ-te mai așa
Aʟᴇxᴀɴᴅʀᴜ   Suceava, Romania
 
 

        𝘓𝘢 𝘪𝘯𝘤𝘦𝘱𝘶𝘵 𝘦𝘳𝘢𝘮 𝘱𝘳𝘦𝘢 𝘮𝘪𝘤 𝘦𝘳𝘢𝘮 𝘥𝘰𝘢𝘳 𝘰 𝘴𝘢𝘨𝘦𝘢𝘵𝘢,
                       𝘢𝘤𝘶𝘮 𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘳𝘪𝘵, 𝘢𝘮 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘢 𝘣𝘳𝘪𝘨𝘢𝘥𝘢...
Artwork Showcase
Artwork_Middle18
1
                              ► Information ◮ Secrets ◄
                                         --  ʀ ᴇ ǫ ᴜ ɪ ʀ ᴇ ᴍ ᴇ ɴ ᴛ s   ꜰ ʀ ɪ ᴇ ɴ ᴅ s ʜ ɪ ᴘ  --

                                                                        ╱╲

     ❖  Fᴏʀ Fꜰʀɪᴇɴᴅsʜɪᴘ : 10                Rᴇsᴘᴇᴄᴛ ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ                    ❖  Tᴏ ᴘʟᴀʏ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ : 50 ʜᴏᴜʀs
     ❖  Fᴏʀ Tʀᴀᴅᴇs : 50                              ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʀᴇsᴘᴇᴄᴛᴇᴅ             ❖  Jᴏɪɴ ɪɴ ᴍʏ Gʀᴏᴜᴘ : ᴘʟᴍ

                                                                        ╲╱

     ┏                                                                                                                                               ┓
                           Rᴏᴀᴅᴇʟᴇ ᴛʀᴇ's-ᴀ ᴛɪʜɴᴇᴀsᴄᴀ ᴄᴀɴᴅ ɪɴᴠɪᴅɪᴀ ᴛᴇ ʀᴏᴀᴅᴇ                           
                                          Lᴀsᴀ ɪɴɪᴍᴀ sᴀ ʙᴀᴛᴀ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ʙɪɴᴇ sɪ ᴄᴀɴᴅ ᴄᴀᴅᴇ,
                          Cᴇʀᴜʟ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ᴛɪɴᴇ sᴛʀᴀɴɢᴇ ʟᴀ ᴘɪᴇᴘᴛ ᴄᴇ ɪᴜʙᴇsᴛɪ
                                         Cᴀ ᴅᴇɢᴇᴀʙᴀ ᴇsᴛɪ ꜰʀᴜᴍᴏs ᴅᴀᴄᴀ ɪɴᴀᴜɴᴛʀᴜ ᴘᴜᴛʀᴇᴢᴇsᴛɪ ...

     ┗                                                                                                                                               ┛

     ╭━━━━━━━━━━━━━━━━                              ━━━━━━━━━━━━━━━━╮
          ♡ ɴᴀᴍᴇ:Aʟᴇxᴀɴᴅʀᴜ                                                                              Rᴏᴍᴀɴɪᴀ : ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ ♡
            ♡ ᴀɢᴇ: 22                                                                                      Cʟᴜᴊ-Nᴀᴘᴏᴄᴀ : Tᴏᴡɴ ♡
              ♡ ʀᴇ-sʜɪᴘ: ᴅᴀ ᴩᴜʟᴀ :ldtrash:                                            Rᴏᴍᴀɴɪᴀɴ, Eɴɢʟɪsʜ : Lᴀɴɢᴜᴀɢᴇ ♡
                ♡ ɢᴀᴍᴇs: ᴄsɢᴏ, ᴅᴏᴛᴀ,                                                          Tʀᴀᴅᴇ ʟɪɴᴋ : Dᴏɴᴀᴛᴇ ♡
                        ━━━━━━━━━━━━━━╯            ╰━━━━━━━━━━━━━━━━

                                ╭━━━━━━━           ━◾:wranglers:◾━           ━━━━━━━╮
                                                            
                                                         ━◾┅  ♚  ┅  :crown1:  ┅  ♚  ┅◾━
                                                Fᴏᴜɴᴅᴇʀ Pᴏᴡᴇʀ Lᴇɢɪᴏɴ MᴀᴛᴄʜMᴀᴋɪɴɢ
                                                          Lᴇᴀᴅᴇʀ OᴜᴛLᴀᴡs CSGO
                                                         ━◾┅  ♚  ┅  :crown1:  ┅  ♚  ┅◾━

                                 ╰━━━━━━━           ━◾:wranglers:◾━           ━━━━━━━╯

                                            --  s ɪ ɴ ᴄ ᴇ ʀ ᴇ ʟ ʏ   ᴍ ʀ . ᴍ ᴀ ʟ ᴏ ɴ ᴇ  --                               
                     --  D ᴏ  ɴ ᴏ ᴛ  ᴀ ᴅ ᴅ  ᴍ ᴇ  ᴊ ᴜ s ᴛ  ꜰ ᴏ ʀ  ʀ ᴇ ᴘ ᴜ ᴛ ᴀ ᴛ ɪ ᴏ ɴ  ᴀ ɴ ᴅ  ʟ ᴇ ᴠ ᴇ ʟ  --
Items Up For Trade
147
Items Owned
531
Trades Made
1,480
Market Transactions

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀   ⠀⠀⠀ ┌───────────────────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────┴───────────────────┴───────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛ ʜ ɪ s  ɪ s  ᴛ ʜ ᴇ   ᴘ ʀ ᴏ ᴊ ᴇ ᴄ ᴛ  x [www.evomag.ro]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────────────────────────────────┘


⠀⠀ ⠀⠀⠀[:cpucores4:]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╔═══►⠀⠀ᴀᴍᴅ ʀʏᴢᴇɴ 𝟽 𝟹𝟾𝟶𝟶x, 4.𝟿 ɢ ʜ ᴢ
⠀⠀ ⠀⠀⠀[:cpucores6:]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╠════►⠀⠀ɢɪɢᴀʙʏᴛᴇ ɢᴇғᴏʀᴄᴇ ʀᴛx 𝟹𝟶𝟼𝟶 ᴛɪ™ ᴀᴏʀᴜs ᴍᴀsᴛᴇʀ
┌────[:cpucores1:]────┐      ╠═════►⠀⠀ᴄᴏʀsᴀɪʀ ᴠᴇɴɢᴇᴀɴᴄᴇ 𝟹𝟸ɢʙ(𝟸x𝟷𝟼ɢʙ), ᴅᴅʀ𝟺, 𝟹𝟼𝟶𝟶 ᴍ ʜ ᴢ
    s ᴘ ᴇ [:pcbs_motherboard:] ᴄ s     ╞══   ╠══════►⠀⠀ɢɪɢᴀʙʏᴛᴇ ᴀᴏʀᴜs x𝟻𝟽𝟶 ᴇʟɪᴛᴇ, ᴀᴍᴅ x𝟻𝟽𝟶
└────[:cpucores5:]────┘⠀    ╠═══════►⠀⠀ᴄᴏᴏʟᴇʀ ᴄᴘᴜ ᴍᴀsᴛᴇʀ ᴍᴀsᴛᴇʀʟɪǫᴜɪᴅ ʟɪᴛᴇ 𝟸𝟺𝟶
⠀⠀⠀ ⠀⠀[:pcbs_motherboard:]⠀⠀⠀⠀  ⠀  ⠀ ╠════════►⠀⠀ʀᴇᴅʀᴀɢᴏɴ ᴡɪᴅᴇʟᴏᴀᴅ, ᴍɪᴅ ᴛᴏᴡᴇʀ, ᴛᴇᴍᴘᴇʀᴇᴅ ɢʟᴀss
⠀⠀⠀ ⠀⠀[:pcbs_psu:]⠀⠀⠀⠀  ⠀  ⠀ ╠═════════►⠀⠀ɢɪɢᴀʙʏᴛᴇ ɢ𝟽𝟻𝟶ʜ 𝟾𝟶 ᴘʟᴜs ɢᴏʟᴅ, 𝟽𝟻𝟶ᴡ, 𝟷𝟺𝟶 ᴍᴍ
⠀ ⠀⠀⠀⠀[:pcbs_hdd:] ⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀  ╚══════════►⠀⠀ssᴅ sᴀᴍsᴜɴɢ 𝟿𝟽𝟶 ᴇᴠᴏ ᴘʟᴜs, 𝟻𝟶𝟶ɢʙ, ɴᴠᴍᴇ 𝟷.𝟹⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────────┐ ⠀⠀⠀⠀   ╔════►⠀⠀ᴀʟɪᴇɴᴡᴀʀᴇ 𝟸𝟺.𝟻" ᴀᴡ𝟸𝟻𝟷𝟾ʜ 𝟸𝟺𝟶ʜᴢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ᴘ ᴇ ʀ ɪ ᴘ ʜ ᴇ ʀ ᴀ ʟ s   ╞═ ══╬═════►⠀⠀ᴀᴏᴄ ɢ𝟸𝟻𝟿𝟶ᴠxǫ 𝟸𝟺.𝟻" 𝟷ᴍs 𝟽𝟻ʜᴢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────────┘⠀⠀⠀⠀   ╠══════►⠀⠀ᴛʀᴜsᴛ ᴇᴍɪᴛᴀ ᴘʟᴜs ɢxᴛ𝟸𝟻𝟸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ╠═══════►⠀⠀sᴇʀɪᴏᴜx ᴛᴏʀɪɴ, ʙʟᴀᴄᴋ/ʏᴇʟʟᴏᴡ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ╠════════►⠀⠀ʀᴀᴢᴇʀ ᴅᴇᴀᴛʜᴀᴅᴅᴇʀ ᴇʟɪᴛᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ╠═════════►⠀⠀ʜʏᴘᴇʀx ᴄʟᴏᴜᴅ ᴀʟᴘʜᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀  ╚══════════►⠀⠀ʀᴇᴅʀᴀɢᴏɴ ᴠᴀʀᴜɴᴀ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄʜᴇᴄᴋᴏᴜᴛ: 𝟷𝟻.𝟶𝟶𝟶 ʟᴇɪ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────────────────────────────────┐
                                                  --  ᴜsᴇᴅ ᴛᴏ ᴘʟᴀʏ ᴀᴛ ᴛʜᴇ ʜɪɢʜᴇsᴛ ʟᴇᴠᴇʟ :pasha_chick: --
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀├───────────────────────────────────┤
Screenshot Showcase
Counter-Strike 2
3
⚠️ bvllet Apr 25 @ 1:43am 
⣿⣿⣿⡇⢩⠘⣴⣿⣥⣤⢦⢁⠄⠉⡄⡇⠛⠛⠛⢛⣭⣾⣿⣿⡏
⣿⣿⣿⡇⠹⢇⡹⣿⣿⣛⣓⣿⡿⠞⠑⣱⠄⢀⣴⣿⣿⣿⣿⡟
⣿⣿⣿⣧⣸⡄⣿⣪⡻⣿⠿⠋⠄⠄⣀⣀⢡⣿⣿⣿⣿⡿⠋
⠘⣿⣿⣿⣿⣷⣭⣓⡽⡆⡄⢀⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋
⠄⢨⡻⡇⣿⢿⣿⣿⣭⡶⣿⣿⣿⣜⢿⡇⡿⠟⠉
⠄⠸⣷⡅⣫⣾⣿⣿⣿⣷⣙⢿⣿⣿⣷⣦⣚⡀
⠄⠄⢉⣾⡟+Rep⠈⢻⣿⣷⣅⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⡆⠄⣤⡀
⠄⢠⣿⣿⣧⣀⣀⣀⣀⣼⣿⣿⣿⡎⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠄⠈⠁
⠄⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢇⣎⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶
⠄⠄⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢟⣫⣾⣿⣷⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟
⠄⠄⠄⠄⢮⣭⣍⡭⣭⡵⣾⣿⣿⣿⡎⣿⣿⣌⠻⠿⠿⠿⠟⠋
⠄⠄⠄⠄⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣹⣿⣿⣿⡇⣿⣿⡿
⠄⠄⣀⣴⣾⣶⡞⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⡿⠃
⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣹⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣹⣿⣳⡄
MALone ム dĂ-te mai așa Jan 5, 2022 @ 9:57am 
thanks ai aprisieitid
LivRek Dec 30, 2021 @ 2:45am 
:carx_drift:
LivRek Dec 30, 2021 @ 2:45am 
:carx_drift:
LivRek Dec 30, 2021 @ 2:44am 
:carx_drift:
LivRek Dec 30, 2021 @ 2:44am 
:carx_drift: