ͥḈṝᾇẑỷ Cinny™
United States
 
 
𝔗𝔥𝔢 𝔄𝔯𝔠𝔞𝔫𝔞 𝔦𝔰 𝔱𝔥𝔢 𝔪𝔢𝔞𝔫𝔰 𝔟𝔶 𝔴𝔥𝔦𝔠𝔥 𝔞𝔩𝔩 𝔦𝔰 𝔯𝔢𝔳𝔢𝔞𝔩𝔢𝔡
Gotta stay ͥḈṝᾇẑỷ~

You're just another statistic at the end of the day.
Currently Offline
Last Online 4 days ago
Artwork Showcase
1
5 3 1
𝐻𝒾𝓈𝒶 Jun 2 @ 1:26am 
:steamsalty::steamsalty::steamsalty::steamsalty::steamsalty::steamsalty::steamsalty::steamsalty::steamsalty:
:steamsalty::steamsalty::heart_me::heart_me::steamsalty::heart_me::heart_me::steamsalty::steamsalty:
:steamsalty::heart_me::HeartPix::HeartPix::heart_me::HeartPix::HeartPix::heart_me::steamsalty:
:steamsalty::heart_me::HeartPix::HeartPix::HeartPix::HeartPix::HeartPix::heart_me::steamsalty:
:steamsalty::steamsalty::heart_me::HeartPix::HeartPix::HeartPix::heart_me::steamsalty::steamsalty:
:steamsalty::steamsalty::steamsalty::heart_me::HeartPix::heart_me::steamsalty::steamsalty::steamsalty:
:steamsalty::steamsalty::steamsalty::steamsalty::heart_me::steamsalty::steamsalty::steamsalty::steamsalty:
:steamsalty::steamsalty::steamsalty::steamsalty::steamsalty::steamsalty::steamsalty::steamsalty::steamsalty:
Adaś Apr 24 @ 7:37pm 
darling ♥♥♥♥♥s be like
The Beef Missile Mar 14 @ 11:44am 
h
Baron Zenn Jan 12 @ 6:13pm 
no
Baron Zenn Dec 20, 2017 @ 5:01pm 
𝖓𝖔 𝖚
Adaś Oct 1, 2017 @ 3:45pm 
....................,,-'´ . . . _,,,,,';:-,...................
....................,-(c\ \`;-=´,_,-~-, \`...............
..................,/ . . .¯'\, º ,/.'-~°,' .¯`'-,...........
................../ . . . . . .¯,_ ~--~',, . . .'\..........
.................| . . . . . . . . ¯¨¨¨(̅_̅_̅_̅((_̅_̲̅­­­­­­­м̲̅­­­a̲­̅я̲̅i̲̅j̲̅u̲̅a̲̅n­̲­­̅­a­̲­̅­̅­_̅_­̅­_­̅() ڪے
.................| . . . . . . . , . . . .`'-, . . . |..........
................/\ . . . . . . ."-,,,-'~-~' . . . '|..........
.............,/'`\,`'-, . . . . . . . . . . . . . . /\..........
░█▀▄░█░█░█▀█░░█▀▀░▀█▀░█▀▀░█▀█░
░█░█░█░█░█▀▀█░▀▀█░░█░░█▀▀░█▀▀░
░▀▀░░▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀░░▀░░▀▀▀░▀░░░