p0ka
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 19 ngày trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
64 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày ảnh nghệ thuật

Hoạt động gần đây

228 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg10
8.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg10
3.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg9