Cae
Finland
 
 
If you need to add me, post the reason in comments below.
Want to send a trade offer instead? Click here.
Currently Online
Achievement Showcase
6,756
Achievements
10
Perfect Games
24%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

2.5 hrs on record
last played on Apr 29
4.9 hrs on record
last played on Apr 29
437 hrs on record
last played on Apr 29
★ stace ★ Apr 27 @ 2:01pm 
Dropping in to post my annual shit

☆¸.•*""*•. ¸☆ ☆¸.•*""*•. ¸☆ ☆¸.•*""*•. ¸☆
Post this on the walls of the 12 strongest black women you know...
If you get back 5 you're a proud woman of colour. ..
☆¸.•*""*•. ¸☆ ☆¸.•*""*•. ¸☆ ☆¸.•*""*•. ¸☆

oxo lv u bbz
I have games that you don't yet own. Accept if you are interested.
Grawl Apr 26 @ 1:58am 
.._„„„„¸_:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
./'.……¯'*~--„:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„):.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
\.:\_._/":.:.:.:.:.¯""^-„¸:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.
./':.:./.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:¯"^-„¸:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:
"-,„„¸/' :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. "^-_.:.:.:.:.:.:.:.:.:
…….¯"^………………._¸__:.:.:.:"^-"^-.:.:.:.:.:
.....……¯"^…...„--~*'¯…….'\:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
…….........¯"^ („-~~--„¸_.,/ì'Ì:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
….......….¸„-^"¯ : : : :¸-¯¯/':.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : :„-"~-„„¸; : : : : : : : \' : :
.::.:.:.:.:.:.:.' : :: : „„-~"¯ . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-"
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸. .Brothers. . /": : : „-": : : : :'
:.': : : : :"-„ : : :"\ . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.
"-„_::::_„-*__„„~". . Arms. . . \: : : : : :,: : : : :
friend request in response to your barter.vg trade offer
erroR. Apr 21 @ 3:20pm 
S̴̵̝̲͈̟͈̞̤̳̱͇̰̦͑ͫ̀͐͂ͮ͛͒͑̅̑̓͌ͬ̉́̋͋ͭ͘͢U̴̸̧̢̲̥͍͓̻̖͙͓̯̠̞͓̖̠̘̜̟̔̂̊̐̑̿͜ͅPͧͣ̒͗͆̊̅҉̵̷̛̯͕̬̟R̸̙͚͎̪̻̣̤̗̗̩̭̝͐͆ͥ͗̄͘͜͠Ę̶̴̘̮̬͉͓̣̭̣̟̟̘͈̌̓̅ͤ̄ͭ͋ͪ̿ͣ̐ͤ̀ͪͫͧ̋ͮ̒͜Ṃ̶̢̯̻̖̞̠̗̰͍̻̭͔͒̓̊̆͒ͦ̀͂Ḛ̵̛̲͍̜̥̃ͣ̍ͭͩ̐͑ͥͯͮ̍ͫ ̢̬̠̗̗̣̻̗̍͒̔̉̊̔ͣ̿̿̔̈͆̕B̷̸̡͕͔̻̲̞̞͎͕͔̀ͨ̽̊̎̋̉ͨͮͨͭ̐ͨ̄ͣ͒ͭ̒̽́͢Ę͍̭̹̠͈̩̫̣͛ͭ̆̀̐͋̉̏ͮ̇̔̎ͩ͞ͅI̧ͦ̄̽̀͋̏̀ͭͥ̒́̐̾ͮ͋͒̉̒͝͏̢̞͙̖͙̼̟̳̩̩̭̬̲̗͔̫͘N̶͖̩̲̭̭̰̺͉͖̘̗͖̺̺ͩ̔͆͗̂ͤ̏̌G̸̷̨͖̤̫̰̊̂ͦ͑ͯ͗ͮ̈́ͤͭͮ͑
Psy0ch Apr 21 @ 1:59pm 
Added cause I am interested in your game :)