tugboatwes
Canada
 
 
nothing but love;
for all humanity,
forever.
현재 오프라인
VAC 차단 기록 1건 | 정보
마지막 차단 이후 2039일 경과
좋아하는 게임
278
플레이 시간
29
도전 과제
좋아하는 그룹
14
회원
1
게임 중
10
온라인
0
채팅 중

최근 활동

기록상 3,447시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2020년 11월 28일
기록상 278시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2020년 11월 26일
기록상 75시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2020년 11월 25일
kyle 2020년 11월 22일 오후 12시 08분 
morecai u big pp head
kyle 2020년 11월 22일 오후 12시 06분 
....................,,-'´ . . . _,,,,,';:-,..................
....................,-(c\ \`;-=´,_,-~-, \`...............
..................,/ . . .¯'\, º ,/.'-~°,' .¯`'-,...........
................../ . . . . . .¯,_ ~--~',, . . .'\..........
.................| . . . . . . . . ¯¨¨¨(̅_̅_̅_̅((_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅i̲̅j̲̅u̲̅a̲̅n̲̅a̲̅̅_̅_̅_̅() ڪے
.................| . . . . . . . , . . . .`'-, . . . |..........
................/\ . . . . . . ."-,,,-'~-~' . . . '|..........
.............,/'`\,`'-, . . . . . . . . . . . . . . /\..........
░█▀▄░█░█░█▀█░░█▀▀░▀█▀░█▀▀░█▀█░
░█░█░█░█░█▀▀█░▀▀█░░█░░█▀▀░█▀▀░
░▀▀░░▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀░░▀░░▀▀▀░▀░░
oki 2020년 11월 18일 오전 9시 09분 
come home
S tier war criminal 2020년 9월 20일 오전 2시 30분 
haha how the ♥♥♥♥ is getting distracted by crits even real hahahahaha [REDACTED] just walk away from the screen like [REDACTED] close your eyes haha
je'mond "magic" johnson 2020년 9월 13일 오후 2시 07분 
shut up hoe buss down for me
oki 2020년 7월 8일 오후 8시 22분 
please play melee with me thx