Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 15 trên 15 (100%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 6 Thg05, 2018 @ 2:33pm

Full House

Gather the team of all 4 characters
Mở khóa vào 6 Thg05, 2018 @ 8:47pm

Explorer

Visit all the locations on the World Map
Mở khóa vào 10 Thg05, 2018 @ 6:25pm

Great Mage

Mở khóa vào 19 Thg05, 2018 @ 12:58pm

Excalibur Hunter

Find the unique Excalibur sword
Mở khóa vào 20 Thg05, 2018 @ 6:47am

Loyal Reader

Go through the whole game and find out the final of the story
Mở khóa vào 29 Thg04, 2018 @ 5:13pm

Pure love

Fall in love with Guinevere
Mở khóa vào 8 Thg05, 2018 @ 4:57pm

Idol of the elves

To present Idril with something very important
Mở khóa vào 29 Thg04, 2018 @ 9:51pm

Arachnophobia

Kill the boss in a Spiders Crypt
Mở khóa vào 29 Thg04, 2018 @ 9:35am

Willy-Nilly Knight

Complete first Siegfried's task
Mở khóa vào 29 Thg04, 2018 @ 8:37pm

Bob and Whiskey

Fuel up Bob's still
Mở khóa vào 29 Thg04, 2018 @ 9:16pm

Wolfhound

Kill the wolf leader
Mở khóa vào 6 Thg05, 2018 @ 9:34am

Dungeon storm

Destroy all the bosses in the Castoff Dungeon
Mở khóa vào 6 Thg05, 2018 @ 10:38am

Saviour of the children

Help the little girl to go back home
Mở khóa vào 9 Thg05, 2018 @ 8:25pm

Eternal love

Finish one of the love story lines
Mở khóa vào 10 Thg05, 2018 @ 5:45pm

The Secret Enemy

Find out who is Arthur's true enemy and the root of all evil