Tiiqu
Alex   Berlin, Berlin, Germany
 
 
http://tiiqu.club/
Join to hang out! Dɪsᴄᴏʀᴅ [discord.gg]

௵﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽
௵﷽ ௵﷽﷽﷽ ௵﷽﷽﷽﷽﷽﷽ ௵﷽﷽﷽﷽௵ͬͤ ͬͬͤ ͦͬͬͤ ͬͦͬͬͤ ͤͬͦͬͬͤ ͬͤͬͦͬͬͤ ͬͬͤͬͦͬͬͤ ͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͬͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͤͬͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͬͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͬͬͤͬͦͬͬͤ ͬͤͬͦͬͬͤ ͤͬͦͬͬͤ ͬͦͬͬͤ ͦͬͬͤ ͬͬͤ ͬͤ ͤ﷽ ௵﷽.ͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭ﷽﷽ ௵﷽﷽﷽!﷽.ͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭͭ﷽﷽I
WE TRUE HOMIES௵﷽﷽!!!!!!﷽
WE RIDE TOGETHER௵﷽!!!﷽!!!﷽
WE DIE TOGETHER௵﷽﷽!!!﷽
̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍ ̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍ ̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍ ̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍ ̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍ ̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍ ̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍ ̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍ ̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍ ̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍ ̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍ ̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍'


⦓ ⋊ ⋉ ⋊ |ĸƚℒℒ ℳℯ| ⋉ ⋊ ⋉ ⦔
⦓ ⋊ ⋉ ⋊ |ĸƚℒℒ ℳℯ| ⋉ ⋊ ⋉ ⦔
⦓ ⋊ ⋉ ⋊ |ĸƚℒℒ ℳℯ| ⋉ ⋊ ⋉ ⦔
⦓ ⋊ ⋉ ⋊ |ĸƚℒℒ ℳℯ| ⋉ ⋊ ⋉ ⦔
⦓ ⋊ ⋉ ⋊ |ĸƚℒℒ ℳℯ| ⋉ ⋊ ⋉ ⦔
⦓ ⋊ ⋉ ⋊ |ĸƚℒℒ ℳℯ| ⋉ ⋊ ⋉ ⦔
⦓ ⋊ ⋉ ⋊ |ĸƚℒℒ ℳℯ| ⋉ ⋊ ⋉ ⦔
⦓ ⋊ ⋉ ⋊ |ĸƚℒℒ ℳℯ| ⋉ ⋊ ⋉ ⦔
⦓ ⋊ ⋉ ⋊ |ĸƚℒℒ ℳℯ| ⋉ ⋊ ⋉ ⦔
Currently Offline
Last Online 21 hrs, 56 mins ago
1 game ban on record | Info
346 day(s) since last ban
Artwork Showcase
.
⦁ ⦁ ⦁                     ⦁ ⦁ ⦁

     ╭━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╮
     𝘼𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙢𝙚:
     ★ Aʟᴇx
     ★ 23 ʏᴇᴀʀs ᴏʟᴅ
     ★ ᴍᴀʟᴇ
     ★ Gᴇʀᴍᴀɴʏ, ʙᴇʀʟɪɴ
     ★ Gᴇʀᴍᴀɴ / Eɴɢʟɪsʜ / ᴘᴏʟɪsʜ

     𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙄 𝙖𝙢:
     ⦁ Dᴇsɪɢɴᴇʀ
     ⦁ Gᴀᴍᴇʀ
     ⦁ Fᴏᴜɴᴅᴇʀ ғʀᴏᴍ MᴇᴛʜʏʟAʀᴛs/Tᴇᴀᴍ MA

     𝙈𝙮 𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝘼𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙨:
     ★ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ (Iɴᴀᴄᴛɪᴠᴇ)
     ★ Tᴇᴀᴍsᴘᴇᴀᴋ: Asᴋ ᴍᴇ
     ★ Dɪsᴄᴏʀᴅ [discord.gg]


     ╰━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╯

     ╭━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╮
     𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙄 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙘𝙘𝙚𝙥𝙩:
     ⦁ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏғɪʟᴇ
     ⦁ sᴄᴀᴍᴍᴇʀ, ᴄʜᴇᴀᴛᴇʀ, ʟɪᴀʀ ᴏʀ ғᴀᴋᴇ ғʀɪᴇɴᴅ
     ⦁ ғʀɪᴇɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏʀ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴄʜᴀᴛ ᴏʀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ

     𝗣𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗻𝗼𝘁 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗲 𝗺𝗲 𝗮𝘀 𝗮 𝗳𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱
     ╰━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╯

 ⦁ ⦁ ⦁                     ⦁ ⦁ ⦁

Recent Activity

11.0 hrs on record
last played on Nov 18, 2018
2.6 hrs on record
last played on Sep 15, 2018
13.1 hrs on record
last played on Jul 24, 2018
Esrpain May 9, 2018 @ 7:12pm 
_____________________________
 | Error 404           [-][口][×] |
 | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
 | Windows has detected that your ♥♥♥♥♥ is small     |
 | Is this true?              |
 |  ______  ______  _____  |
 |  |Yes   |  |maybe |   |Yes   |  |
 |   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Steeveen May 1, 2018 @ 9:18am 
_____________________________######_____
_____Ich kenne________________######_____
____dein Hobby!!________________####______
_______________________________##_______
_____________________________######_____
____________________________#######_____
____####__________________#########_____
___######________________###_######_____
#########_______________###__######_____
_#######_______________###___######_____
_______#################____######______
_______##########################_______
________################____#####_______
_________##___________##_____####_______
_________##___________##_____#########__
_______###__________###______#########__
Toolqaa Jul 14, 2017 @ 7:56am 
╭━━━━━━━╮
┃ ● ══ █ ┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃█Hah lol Vac.█┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃  ○  ┃
╰━━━━━━━╯ <3
ты кто обема Jul 10, 2017 @ 3:26pm 
have a nice week :Rosse:
Esrpain May 4, 2017 @ 3:13pm 
............/´¯/)..............(\¯`\
............/....//.............\\....\
.........../....//...............\\....\
...../´¯/..../´¯\.........../¯`\....\¯`\
.././.../..../..../.|_...._|.\....\....\...\.\..
(.(....(....(..../.)..)...(..(.\....)....)....).)
.\................\/../.....\...\/.............../
..\................. /........\................../
....\..............(............)............../
......\.............\.........../............./
DU SACKGESICHT HDL
aesop Apr 19, 2016 @ 2:15pm 
What
Are
 THO
  O
   O
   o
   o
   o
   。
  。
  .
  .
  .
  se