Ryuu
California, United States
 
 
eh...I don't know what could I say.....
I will say what I say else where...

if you know me, you know me.
you don't, then oh well, I don't know you as well.

current Art Website - DeviantART [sognodrago.deviantart.com]
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 40 ngày trước

Hoạt động gần đây

16.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg04
0.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg03
0.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg03