vận công đi
 
 
trade💰
cfg [drive.google.com]
Faceit [www.faceit.com]
Launch option:
-tickrate 128 -novid -high +cl_interp_ratio 1 +cl_interp 0 +fps_max 400 -freq 144


CSGO-shkZf-RhoCG-GyWMw-wve5y-MKZML
CSGO-Lw4iF-ACyjv-aOpDJ-qerFN-YrjPK jackz
CSGO-kuLez-W4DAQ-fxLtc-QDy7a-tUfOQ Nko
Currently Offline
Artwork Showcase
Ankara Mesiiii

Recent Activity

1,790 hrs on record
last played on Nov 27
1.3 hrs on record
last played on Aug 16
0.2 hrs on record
last played on Jul 14
Pᴇʀғᴇᴄᴛʟʏ𝘻𝘻 Nov 16 @ 11:34pm 
rac' vckl
si thuế
dơ như con chó rách uefalona
bẩn bẩn bẩn
BEO Sep 8 @ 12:07am 
Messi nhu cai lz
vận công đi Aug 29 @ 8:18am 
CSGO-bQHMA-kFwF8-Ks8L2-x3L5n-rWDND