pizza pasta
Joe   Florida, United States
 
 
Ą̱̭̣̦̫̫̪̮͕͓̙̜̙͎̝̮̦̽̂͆ͮͫ͒̈̅ͮ̍̚͞Ḁ̧̨̡̝̟͉͔̯̠̼͓̳̳͎̞̣͚̳̌ͭ̏͠͡A̐̿ͯ͋̃ͤͥ̎͋̏͊͑̏҉͏̶̺͙͎̩̟̩̣̟͙̯̘̗̤̱̻Ǎ̷͉̩͖̗̖͖̖̫̪͖̖̅̓̄̇͒͂ͪ͜Ä͑̉̊̇̑ͤͮͦ͗̅̍̍ͧ̽̓̌ͭ͜҉͎̜̪͈̠̀A̶̵̤̻̰͖̱̱̰͙͚̣͈̦̘̱̰͉͌̀̈́̀̒ͅA̧̪̪̤̖͍͕̪̮̤͇̭̍̎̅̾̃̓̇͆Ã̵̢͈̙͙̱̥̗̦̪̌ͬ̔̑̀͂̚Aͤ̉͊̌̓̊ͨͩ͛͂̉̅҉̸̭̖̦̩̞͚͈͙̳̬̹̱̙̙̩͜A̴̢̛̠͕̟͖͓͕̥̬̬̟̲̫͙ͬ͌͐͗̓̈́͗͞Ä̧͙̬̦̦͍̼͎̫͉̖̬̘͇̻̺ͮ͋̂̅̐͋̍͞A͊̿̓ͯ̂͂͐̋ͦ̾ͬ̅̐̆҉̴̧͉̩͕̲̮̝̜̣̣̫̥́͢Ą̷̨̡̲̫̹̮̥͕̠̹͙͖̺ͦ͌̋̇ͤ̍͛͗̈́̂ͦ̔̔ͯͮ̌̀ͥ̔A̐͋ͮ͆̽̈́̇̓̅̒ͥ̇͋̌ͨ͌ͮ͏̷͍̼̭̮̖̯͎̤̝̖̙̬̭̗̱͉͞ͅA̧̗̖̦̦̘̲͙̩̮̹̮̦̦̻̭͔̿͂̈̋̿ͩͬ͐̀ͪ̇͆͞A̷͔͇̖̖̲̙̬̭̘̲̋ͦ̈́͆ͯ̓̿̽̃̚À̴̛͙̙͔̼̗̗̟̣͍̘̩͍̈́̅̈͋̄͆͌̆͛͟͡ͅͅA̴̴̛̫̘͔̞̯̒̔̎̃̍ͭ̍̅̀̑̅͌̆̂̾̎̐̽́A̛̝̙͇̖̫̟̞̮͈̥͛ͨͩͨ̑͑̅͂ͥ͒͒̓ͬ͝͠ͅA̬̭̪̬̗͙̍̌̈́̇̔̃̒̒̃̎͟͝͡Ǎ̧̤͍̘̙̦̱͎̲ͬ̌̃ͫ̂͋̍͛̈́͋͌͡A̵̼̘̯̹͔͔̜͖͈̹̅̆̈́ͩ̌͌͑ͤͯ͞͡ͅA̵̹̫̞̭̲̯̼̮̪̺̲̰̖̠͇ͧ͗̎̏̆̾ͥͬ̓̍̈́ͧͧ̈́͌̐̅͢A̸̷̸̲͔͈͉̰͒̌̉̅ͧͯͣ̊́ͅA͉͙̞̗̤̞̗̪̱͙͉̋̅̑̄͌ͬ̔̇͑͗̄ͭͧ̽́̕Ả̱̹͓͖̹͙̪͖̝̭͓̩͔͙͚̠̇͒̈ͮͩͤͥͧ̕̕A̷̵ͯͩͥ́͒͌ͤ̂͐ͤ̅͒ͦ̃̕҉͖̗͎̜̟̤̠̦͇̹̟̫̫͚͙̜ͅA̵̧̿̀̒͋͐ͯ̉ͯ̊̍̂̊ͮ̇ͩ̄̽̚͢͠͏͚̤̮̼̥͎̯̳͚͖̜̮̦̠͉̯̬͚Ä̸͖̼̤̼̺̼͙̯͎̝̜̬̝̲͎́̃̽̾̔ͥ̔̇̆̓͢͡ͅǍ̵̻͓͍̰̮̯̭̪̺́̈́̂͛͋̂̅̂͘͝A̴ͤ̾͊̑̌̏̚҉̯̪͉̤̮̱͇͓̗̤̱Ǎ̷͈̭͔͇̹͕̼̟̩̙̩̳̮̰ͫ̔̄ͧͦ̊͊ͤͧͨͫ̄̂͐͟͢͡ͅA̵̛͇͍̤̭̯̬̗̦̦̲͙̩͖̦̻̩͇̳͋ͫ́̓̀̀Ă̙͇͙̦͔͔̭̥͓̭̜̞̫͈̟̿ͫ̊̋̉̋̍ͫ̏ͥͩ̌ͥ̅̍̊ͥ̚͝͡Aͯ̑ͯ̈́҉͝͡҉̖̙̻̣͉̖͍͉̞͍̠̦͕͓̫̩͕͚͎
̶͔͖̠̗̰̬̦͈͈̯͔͉̥̗̈́ͥ̏ͯͧ̓̒́ͩ͌ͩ̑͝A̴͎̺̭͕̞͈̺͇̾̇̽̀̚͟Ȧ̝̮͔̙͋̇̃͂̀̕ͅA͔̮̪̜̬̩̰̥̱̜̗͕͇̦̦̻͍͇͊̈ͦͬ̐̇̇ͮͭͨ́̚͘͝A̷̐̀͛̑ͬ͋͂̈̒̿ͭͯ͑̊ͯ̿͠͏̥̞̭̞̫͎̠̩͍͟A͊̈́̌̔ͤͯ̔̎ͨ͂̓̍̃̎͑́͏̲̣͇̬͔͍̗̟͔͓͔͙̕A̹̹͓͙͕̜̻͎̲̠͎̮̲̫̤̓̐̄̈́͋̄̐ͭ͒ͫ͑̄̌̎̀ͤ̀͢͠A̷̡̤̼̬̲͔͓̗ͧ̈́̎̊̽͗ͧ̚͜͠ͅA̶̧̛̼̮̙͇̥̱̤̼̦̙ͯ̊̔̈́̀̇̑ͩͦ̇ͯ͌A̡͎̟̮͚̱̠̠̹͙̙̮ͪ̽̈́͗ͧ̓ͣͦ̃͂̾́A̵̫͉̰̬͊͌ͯ̾̏͗ͫ̂̊ͯͮͨ̑̆̚̕͠͝A̶̸͔̯̩̤͂̌̅̇ͥ̇̂ͨ̐̕͢A̢̾ͪ̂̓͆̈́̀ͪ͗́ͥ̋̔ͮ͑͊͂͏̼͍͈̗̬̠̝̯̬͘͝ͅȂ̴̟̰̞̼̳͙͓͇̥̭͋̉͋ͩ̑̏̂̇͌͒̈̍̐̀̚̕͜͝A̢̾̿ͪͤ̃ͦͫ̃̓ͧͥͬͬ͛̓̚̚̕͏̛͍̩̝̼̺͚̭̞̼̝̖͈̭̭͍̖Ả̵̢̘͔̯͈͉̭͒̅ͪ̂͗̊͠ͅÀ̲͓̻̯͎̻̫͗̅ͥ͋ͣ̓͗̍̕͜͞͝Å͇͎̱̲̳̺͉̓͑̈̾ͤ̌ͬ̿̀̀̐ͫͤ̄ͬ̆ͮ͆͘͝͝ͅÁ̶͈̟͇̺̰̣̼͎̘̘͖̜̖̭̼̦̄̃͌̐͋͐̓̑͒A̢͔̫͙̭̫̳̟͊̎ͦͥ͋̆̄̀̀͒ͬͭ́̅̐̀͢͡A̷̵̶̢͎̯̘̙̹̙̙̳͙͉̭͇͇̪̠̗͛ͨͯ̊̈ͭ̓͒̈́ͨ̾͜A̴͐̄̋͑͌̈́̄͛̒̎͗̎̒ͦͤ̕͞͏͕͓̜͓̳̠̥̰̺͉̗̗̦̲͕̭ͅͅḀ̵̡̢͎̺̭̪̟̼͈͈̀̍̃ͥͧ̽ͥ̽́̑̈̔͑ͣ́͜A̢̞̻͚͎̳̣̱ͦͧ̓̉A̴̵̦̙̱̝͈͖̫͕̘̮͈̹̘̭̱̟͍̺ͥ̊̾͆̀͜A̒̅̅͐̐̈́̓̆̀ͮ̊ͪ̀̐̅̆́͛͒҉̸̀̕͏̯̫̜̥͈̪̭̭̩͖̗͈̱͔̘͚̫͉Ǎ̳͎̦̃̓͗̈ͯ̾̒̃̑̈̑͐ͨ͒̀͢A̸͎̣̠̺̤̰̯͕̼͉ͦͤͦ̔ͪ̾ͨ͋͛̕͝A̸̡̺͖̳ͣ̃ͪͭ̄̈̑͛̊̋ͅͅĄ̘̠͓̳̻̫̤͉̩̦͇͔̲̻͈̬̌̒̓͊͒͛ͦ̚͘ͅĄ̂͋͌̐ͮ̏ͤ͊̀̎ͧ̽̅̇̈́̆͒̄̚͏̺͉͎̹͕͓̹̠̦͈̝͕͡Ȁ̵̡̆̄̀̑̇̀̌͆͏̨̬̲̹̬͖̟͎̫͙
̛̱̬̬̜̫̬̜̫̠͓͕͍̭̥̐̎̆̔̋́ͤ͒ͬ̄̀̾ͮ̔̊͌̑ͅĄ̬̺̖̣̤͖̈́ͪ̓ͤ̿͛͡ͅA̴̫͚̠͖̪̭̙̩̻̗̞̤͙̽̊̈́̐ͣ̀ͪ͛̔ͮ̃ͨ̈́ͤ̀̃ͥ͗͘A̶̡̟̹͍͓̾̓̂̐́̀́̈̔͠A̧̖͔͖̱̘͔̎̈̾̇̔͛́À̝̝̩͎̼͓͙̱̤͌ͭ̂ͬ̈́̔̃͌ͯ̓̋ͥ͆̍́͟͠À̴̡̢̙͖̲͚̭̺̙̣̙̈́̇ͦ̃͜À̄̑͛ͦͨ͊ͥ̑͋͋̅͛̒̐ͫ͏̵̡̻̯̲̳͙̰̮̻̭̲̜̘̼͇̥̟̭͈A͒
Đang trên mạng
Trưng bày Workshop
AMOGUS

SUS
3 đánh giá
Tạo bởi - ☭Freemn☭
Trưng bày ảnh chụp
Nhóm yêu thích
cool group̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍ ௵﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ ﷽﷽﷽﷽
65,509
Thành viên
1,750
Đang chơi
9,924
Trên mạng
2,243
đang trò chuyện
I am in your walls.
The fact that you choose your mineman faction over an actual violation of law tells a lot about your life
forget siding, bet you couldn't even keep objectivity
Do you realize how serious this is?


If this is agreed to and any of these rules are violated, spooky gets instantly banned (without even a CHANCE of defending himself because im sick of ties)
-Spooky (and all his alts) will be banned from the discord forever
-Kips and any other tard found to be doing irl doxxings will be banned both from the discord and mc
-Any mention of soon, ip joke, ip “funny” gif will instantly get spooky banned
-Spooky has to make sure none of his members do the above (including ed since he has IP adresses and connections), if he does not spooky and the person in his group will be banned
-Spooky will not do any of the threatening as a retaliation, this will get him instantly banned (just report to admins)
-If spooky leads a group, he must make sure that the propaganda cannot under any circumstance be reasonably seen as targeting a specific group as to provoke a reaction, causing another chain that will spiral out of control
Spooky agrees that if any of these are violated, he cannot argue his way out of them. he will quit and not try to hail mary anyone, and he will quietly leave the entire community, as opposed to only the discord

you lost you lost you lost you lost gigachad uhhh x faction uhhh y faction go outside spookybone davidgaf kipse crippo ncordogang gazton dillpickes wally44 2 bases one war 3 bases one war voltz lost your ruining the iteration for us do you realize how serious this is flat melons baris doxxing drama propaganda can not be targetted to any faction/person i am the protagonist of tap
Vật phẩm muốn trao đổi
874
Vật phẩm đã sở hữu
77
Trao đổi đã thực hiện
1,358
Giao dịch tại chợ
5 dolar
Vật phẩm muốn trao đổi
874
Vật phẩm đã sở hữu
77
Trao đổi đã thực hiện
1,358
Giao dịch tại chợ
5 dolar
Trò chơi yêu thích
54
Giờ đã chơi
Trò chơi yêu thích
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
2
Trùm đã chiến đấu
0

Điểm kinh nghiệm đạt được
1,755
Trưng bày ảnh chụp
Sooo I was recently recruited to join a Minecraft WAR.
As in a Minecraft MODDED WAR. As in the MONORISU modded flan's sub-community tea ayy pee iteration which consists of over TWO THOUSAND discord members and over THIRTY THREE TEAMS. EACH TEAM with their own 20-200 members representing different countries like the US, UK, Russia, India, Brazil, Australia, Switzerland and others. HOWEVER, why am I telling you this? Well, a fine GENTLEMAN named LUDWIGGLE reached out to me and asked me if I could join team ISRAEL. Now I've had my share of Minecraft CONFLICTS from VCM to Saico PVP, MineVerge back in the day and other instances. But... this one just seem different. I mean the SHEER SIZE of the player base, war mods, organization and planning was enough to get me remotely INTERESTED. On July 4th one of the server admins announced JULY 10TH as the official opening date, however with the 10 DAY grace period and then all-out WAR. I was already a bit late to the party, so I had to contact some of my future COMRADES and interrogate them for information on the MODS and attacking strategies. Besides for the fact that there are many MODS I was COMPLETELY UNFAMILIAR with, the concept of war seemed rather simple. Each TEAM will spawn with a selected point of the world, preferably where their selected country resides, and will start collecting RESOURCES. After that attacking begins. You need to place your flag in each chunk while attacking the surrounding teams to claim land, and when you claim the CENTRE of that land, it now belongs to your affiliation. This will require competitive WARFARE: armoured vehicles, tanks, planes and attack helicopters will provide for INTENSE battles along with HUNDREDS of different guns and weapons as per the central mod - FLAN'S. Other tech mods such as thermal expansion, TINKERS CONSTRUCT, HBM's nuclear tech and even MORE will contribute to the survival atmosphere. To be exact and visual here's a DYNAMIC MAP showing the territories we will be COMPETING in. HOLY CRAP! This is a HUGE map and I CAN'T BLAME the MONORISU TEAM for there being ANY delay or uncertainty regarding the details that were on RELEASE.

Anyways guys that's gonna be it for today, make sure to comment below what you thought of the video and ALSO if you're looking forward to ME at team ISRAEL doing on this MONORISU MODDER WAR SERVER as you could see, we had a little RAID in the PRE-RELEASE of the server, there's a little bit of delay with all of the different details and some other stuff but... I see it's going good so far and HOPEFULLY it will be a SUCCESS. So yeah that's it for today, I'll see you guys next time and PEACE.

Hoạt động gần đây

0.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg05
2.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg05
42 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg05
masked up 18 Thg04 @ 5:56pm 
Hi.
masked up 16 Thg01 @ 9:25pm 
a 2015 study found that
Onion Wizard 10 Thg01 @ 11:26pm 
-If spooky leads a group, he must make sure that the propaganda cannot under any circumstance be reasonably seen as targeting a specific group as to provoke a reaction, causing another chain that will spiral out of control
Spooky agrees that if any of these are violated, he cannot argue his way out of them. he will quit and not try to /seen anyone, and he will quietly leave the entire community, as opposed to only the discord
fats 8 Thg11, 2021 @ 7:43pm 
INGREDIENTS:

1 teaspoon olive oil

1 onion, chopped

3 cloves garlic, minced

4 skinless, boneless chicken breasts

1 (32 fluid ounce) container vegetable broth

1 (14.5 ounce) can diced tomatoes

2 sweet potatoes, diced

1 cup uncooked quinoa

1 teaspoon ground black pepper

5 mushrooms, chopped

2 teaspoons dried oregano

2 teaspoons curry powder

5 green onions, chopped

1 bay leaf

Heat oil in a skillet over medium heat; stir in onion and garlic. Cook and stir until onion and garlic have softened and turned translucent, about 5 minutes.

Place chicken breasts in the bottom of a slow cooker; add onion, garlic, vegetable broth, diced tomatoes, sweet potatoes, quinoa, green onions, mushrooms, curry powder, oregano, pepper, and bay leaf and mix well. Cook on Low until chicken is tender, 7 to 8 hours.|

Discard bay leaf. Remove chicken; shred using 2 forks and place back into the stew, mixing well before serving.
fats 8 Thg11, 2021 @ 7:38pm 
This comment is awaiting analysis by our automated content check system. It will be temporarily hidden until we verify that it does not contain harmful content (e.g. links to websites that attempt to steal information).
masked up 1 Thg10, 2021 @ 7:54pm 
Wholesome award