Pedxs
Everett, Massachusetts, United States
 
 
I list all my items on https://marketplace.tf/shop/sripakdp

If you want to trade with keys, just add me. I will withdraw it and trade at $2/key
Hiện đang rời mạng

Hoạt động gần đây

2,771 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg11, 2020
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg11, 2020
976 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg05, 2020
DerBöseMann 19 Thg10 @ 4:54am 
🛡🛡🦎❤️⬛️🔥🔥🔥💀🤜🤜🤛🤛💀🔥🔥🔥⬛️❤️🦎🛡🛡
============================================
🦎 +rep good player🦎
============================================
🛡🛡🦎❤️⬛️🔥🔥🔥💀🤜🤜🤛🤛💀🔥🔥🔥⬛️❤️🦎🛡🛡
Arilak 20 Thg07 @ 6:32am 
add me, its important
DerBöseMann 29 Thg06 @ 8:08am 
❤️❤️❤️❤️❤️ ᖴᖇIᗴᑎᗪᒪƳ ǤᑌƳ =) ❤️❤️❤️❤️❤️
❤️❤️❤️❤️ᗯᗴ ᑕᗩᑎ ᗷᗴ ᖴᖇIᗴᑎᗪᔕ ❤️❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ᖴᗝᖇ ᖴᑌ丅ᑌᖇᗴ Ǥᗩᗰᗴᔕ ❤️❤️❤️

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Fearlessworker 25 Thg05 @ 4:47am 
sup bro, lets play together, send me a friend request pls
Ercelisa 17 Thg05 @ 5:44am 
yo dude, send me a friend request, lets play together
Fallen Demon 2 Thg04 @ 11:58pm 
☢●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●☢► 
◄☢●▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬●☢► 
 
 
Friendly Guy !!! ❤️ 
We can be friends  for future games ^_^ 
 
 
✅✅✅+REP Good Player  
✅✅✅+REP Good Friend 
✅✅✅+REP Nice profile  
✅✅✅+REP Have a nice day !  
 
 
 
 
◄☢●▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬●☢► 
◄☢●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●☢►