Huy hiệu GooCubelets: The Void
Gočden Spiral Cube
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 12:41pm
(0)
Lonely Blue Cube
1 trong 9, sê-ri 1
(0)
Cube Trio
2 trong 9, sê-ri 1
(0)
Blocking The Way
3 trong 9, sê-ri 1
(0)
Falling in Void
4 trong 9, sê-ri 1
(0)
Harder Than it Looks
5 trong 9, sê-ri 1
(0)
Trouble in The Way
6 trong 9, sê-ri 1
(0)
All The Colours
7 trong 9, sê-ri 1
(0)
Cube Stack
8 trong 9, sê-ri 1
(0)
Surrounded by Cubes
9 trong 9, sê-ri 1