Giờ chơi 2 tuần qua:
0.3h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 10 trên 65 (15%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 1 Thg02, 2018 @ 3:28pm

Construct Base

Construct a Base
Mở khóa vào 1 Thg02, 2018 @ 3:28pm

Upgrade Base

Upgrade your base
Mở khóa vào 12 Thg02, 2019 @ 1:57pm

Acquire 50 Low Grade Fuel

Acquire 50 Low Grade Fuel
Mở khóa vào 2 Thg05, 2018 @ 3:16am

Collect 300 Metal Ore

Collect 300 Metal Ore
Mở khóa vào 2 Thg05, 2018 @ 3:27am

Visit a Road

Visit a Road
Mở khóa vào 12 Thg02, 2019 @ 3:27pm

Collect 65 Scrap

Collect 65 Scrap
Mở khóa vào 12 Thg02, 2019 @ 2:56pm

Destroy 10 Barrels

Destroy 10 Barrels
Mở khóa vào 3 Thg08, 2019 @ 5:20pm

Giddy Up!

Ride a horse for 1km
Mở khóa vào 2 Thg9 @ 2:42pm

Something of a scientist myself

Kill 5 Scientists
Mở khóa vào 27 Thg08 @ 6:38pm

First Notes

Play your first instrumentPlace Camp Fire

Place a camp fire

Craft Camp Fire

Craft a campfire

Collect Wood

Collect 100 Wood
0 / 100

Craft Stone Hatchet

Collect 200 Stone

0 / 200

Craft Stone Pickaxe

Place Sleeping Bag

Place a sleeping bag

Collect 700 Wood

Collect 700 Wood
100 / 800

Craft Spear

Craft a wooden spear

Craft Sleeping Bag

Craft a Sleeping Bag

Collect 30 Cloth

Collect 30 Cloth
0 / 30

Craft Building Plan

Craft a Building Plan

Craft Hammer

Craft a Hammer

Craft Wooden Door

Craft a Wooden Door

Craft Lock

Craft a lock

Place Wooden Door

Place a Wooden Door

Place Lock

Place a Lock

Lock the Lock

Lock the Lock

Craft Tool Cupboard

Craft a Tool Cupboard

Place Tool Cupboard

Place a tool Cupboard

Collect 50 Cloth

Collect 50 Cloth
30 / 80

Craft Hunting Bow

Craft a Hunting Bow

Craft Arrows

Craft some Arrows

Kill an Animal

Kill an Animal

Skin an Animal

Skin an Animal
0 / 5

Craft Burlap Headwrap

Craft a Burlap Headwrap

Craft Burlap Shirt

Craft a Burlap Shirt

Craft Burlap Pants

Craft Burlap Pants

Equip Clothing

Equip 3 pieces of clothing

Craft Wooden Box

Craft a Wooden Box

Place Wooden Box

Place a Wooden Box

Craft a Furnace

Craft a Furnace

Place a Furnace

Place a Furnace

Craft a Machete

Craft a Machete

Craft a Workbench

Craft a Workbench

Place a Workbench

Place a Workbench

Craft a Nailgun

Craft a Nailgun

Craft Nailgun Nails

Craft Nailgun Nails

Research an Item

Research an Item

Craft a Research Table

Craft a Research Table

Place a Research Table

Place a Research Table

Musical Maestro

Play every instrument

Cool Kids Club

Be in a team where every team member is riding a Boogie Board or Inner Tube (minimum 4 members)

Paparazzi

Take a photo of another player

Radical

Splash another player with a Water Pistol while that player is irradiated

Soaked

Soak another player above the damage threshold using a water gun.

Liquidator

Get a kill using a water gun.

No Pressure

Get a kill with a super soaker pumped at the lowest pressure.
+7

Còn lại 7 thành tựu ẩn

Chi tiết của mỗi thành tựu sẽ được tiết lộ khi được mở khoá