KFC manager
I DONT KNOW   Baghdad, Iraq
 
 
_̟̖̹̰͈̖̜̺̯̹̯̜̮̮̥ͫ̊̎̔͐̾̆͌ͭ̎̃̋̄̕͟ͅ_̨̛̛͎̤̘̼̦̱͎͍͇̬͖̭͙̠ͭ̆ͫ̈̋̍̆͌̀̋͗ͫͫ͗͢͝ͅͅͅ_̴̴̡̝̟̝͔͚̗̹̙̱̜͍̹͓̼͈̭̻̂̄̂̌ͨ_̶̶̮͙̙̠̤̠̟̿ͪ͌̐̐̓͋ͥ̔ͮ̆͗̌̉͒̚_͊ͮ̿͒ͩ̍̽ͣ̒̿ͫ̃̄̓̏͐͢͏̴̙͉̥͎͇̩̩̥͕̰̦̖_̨̨̛̛͍͍͇̼̩͚̫̩̭̤̫̩̗̺̮̺ͤ̃ͧ͂͛ͬͣ̅̑̉͊̓͆́̊ͬ͊̇̓̀_̡̧̪͇̞͎͖̰͖͈͖̱͇͈̯̻̯̲̍̎͒̈͛ͯͯ̐͒̓̽ͬͅ_̨ͣ̋̒ͮ̃̔ͯ̂ͩͩͬ͂͏͏̧̪͍̤͔̘̭̼͙͚̙̱͉̻͈͍̀ͅͅ_̢̐ͦ̒̓ͫ̾̐͒̊ͪ́̕͏͈͖̼͔̝̩̬͈͚̜͙͖̳̝̼̣̤͡ͅ_̡̟̠͍̙̼̩̺͚̞̲͈̪̰ͯͭ̈ͪ̑̽͘_͌ͦ̂̏̋̀̽̈́͌ͦͪ̓̈́̚͏̸̡̮̺̱̫̰̝́_̨̘̦̠͙̫̣̗̗̪̺͓͇̫̣̰̃̂̌͗̀ͅ_ͧͮͧͣ͆̾́͗ͤ̌̑̎͐̔̋͋̎́́͜҉͕̫̘̝̹͠_͍̟̩̥̪̻̺͎̠̼̫̫̭̲̺̃ͬ͗ͭ͆́̀_̵̨̼̰͔͓̗̰͎̳͆ͪ̅̿̋ͮ͋̍̍ͣ͛͟_̴̴̢̢̛͎̝͖̪̟͙̼̲̞̩̈́ͥ̋̄̏̂̽̉̾̐̓ͤ͆͗_̸̢̧̡̨̙̮̣̦̗͚̬̖̽̾ͦ̌̈́̎̆̑ͮ̉ͥ̇ͪ̓ͮ̽̊_̢̩̠̳̦̰͎͎̞̱̻͕͚͍͉̪̗ͭ̈́ͧ̉͋ͪ̑ͯ͗͐̀̏̓ͪ͌ͪ͟ͅ_̷̡̧̻̘͉̠͚̻̫̺̳͚͚̳̟̈̿ͮ͒̂̓͂͌͞_̸̡̧̬̟͈̯̮̲̪͚̄͛̔̌̌͒̉͋ͥ́ͪ͑̽͘͜_̴̴̧̟̝̟̩̟͔̰́͌̿̑̄ͧͤͧ͋̈́̑͞͞_̴̧̨͈̘̘͕̈̄̈̎̀̏̎ͪ̓̃̚̕͘_͈̺͇̱͈̣̲̞̘̮̣̜̭̥͖͍͕̲̣̾̎̓ͦ̀̽̄̉̌̏͋ͮͮͥ͞_ͬͦ̔̓͐̋̑̆̉͛̓̒ͪ̔̐ͧ̓͛̀͡͏͏̟̮̠̦̯̻̼̣̱͎̮̞̦̬_̸̴̦̱͉͎͕́̈́ͯͧ̄͛ͩ̂̓̅̄̏̚̚_̸̡͐̑ͥ͒̋̈̔̇ͫͧ̅͊̉̐͗͒͠͏̩̼̟̱͔͕̫̯̹̗̼͙̰̹̮͖_̶ͤ̇ͩ̂ͤͣ́̏̕͝͏͏̞͍͕̖̟͖̘͓̻̙̯͔͍͍͇̮̳_͆͐͂ͬ͒ͫͧ̂̊ͬ̽́̑̀̈̐͂ͯ́҉͎̞̪͕̭̦̰̦̠͖̻͕̹͕̣͚̩͍_̔͆͋ͦ͂͒̌̓̎̈́͒̾͌̒̚҉̭͇̳̗̘̝͉͚͎͙̹̗̕͜_̷̒̾͛̿̒͐ͥͫ͠҉̭̬̪͈́_̵̨͚̲̠̥̜͚̯̗͙͖͖͈̤̅͌͂ͩ̔̒͗̀͟_̶̴̠̯̱̜̼̦̺̪̹͇̤̮̻͈̹͖͓̣͌̆͊͆ͦ̂ͤ̅̽̀̿̓͑̚_̮͉̘̖̗̝͔̠̬̥̩͋͒̿ͤ̅́̀ͨͭͭ́̀̅̀̀̕͜͞_̃ͪͫͮ͂̈́̍̊̍̓̓ͬ̋҉̶̰̮̹͈̲̳͞ͅ_͑̄ͫͥ͏̷͏̢͎̞͙̫̲͖̙̱̯̭͔̱͚̙̙̘̬͢_̢̛͉̤͎̣͇̠͙̄ͤ̉ͧ_̝̰̞̖̩͔̰͈̩̙̳̰̞͈͔͔̭͉̆ͭ̾̐̄̇͛̈ͨ͐͋̀̀̚͡͞ͅ_̷̛̼̲̭̩̹̹̺̰̙̖͖̤̱̬̦̝̮̗͖̂̊̄́͞_̨͇̹͔͈̙͖͙̫̝͙̃ͣ̀́̚͠_͑̔͌͗̒̆̋ͧͮ͂̚͏̮̥̼̣̱͓͉̙̱̬̞͇̭͚͍ͅ_̢̡̙̩͕̬͉ͣ͑ͧ̒͑_͒̍ͦ͊ͮͧͭ͏͔̘̥͚̫̩̜̬̝̤̤͜ͅ_̸̷̢̘̠̫̼̭̰͋͂̏̎̈́̌̂̏̅ͮ̉ͦ̈̅ͅ_̑̽ͥ̋ͩ̂͆̉͑ͭ́͏̪̞̫̠̜̘͇̲̭͡_̢̪̻͍͇̠̩̞̳̪̼̮̲̰͈̗̓͌ͦ̇̌ͤ͐ͦ͑ͦͪ͆̒͊̎̋_̧͙͙͍̱̖̔̔̉ͥ̄̈́ͦ̉̀̓ͮ̄ͧ̍ͯ̈́̾ͅͅ_̪̖̲̥ͫ̎ͭ̂͗̍̋̊̔ͧͧ̔̄̓͋́͠_̸̵̢̙͈̘̹̯͍̰̦̮̺̪̞̓̎͆͗̓͢͢ͅ_̱̻̹͓̖͙̳͎̞̱̤ͥ̇͊͗̑̀_̴̵̧̹̖͎̤̼ͤ̓̔̂̄̿ͭͯ̇͌ͧͦ̀_̷̼̤̭͇̞͓̪̺̜̝͉̲̱̣̠ͣ͗͛̊ͧ͌́̊̒̄̃̅́͌̓̎̋̂̋͘_͌̇͌́͊̾ͪͫ͂ͥ̏͛͂̌̇ͭͩͯ҉͡҉҉̨̜̳̱̜_̨̧̺̗̖͉̣͋ͣͫͩ͊͒ͣ̑̔͞_̺̟̳̭̞͚͚̫̪̘͇̪̭̤̪̯̰͗̓ͮͥͬͪͭ̓̎̍̈́́͘_̨̤̫̲̟͖̠͍͇̯͍̖͚̯̜̃ͨ̃͋̈́̾ͮͮ̾͌ͬ͑ͭ̆͆͌͘͟_̵̢̼̳͖̺̲͋ͣͧ̑ͣͥ̊ͭ̇̄́_̵̵̧̦̞̼͓͔̦̖͇̮̯͉͍̯̟̃ͤ̈́̑ͨ̿ͭ͗̆̆̅͐ͬͯ͐͞_̴̣͉̭̲̯͆͛ͨͬ̄̐͐̈́͢ͅ_̨̧̡̘̼̭̉͂̌͊̉̎̆̄̓̀̀̐͆̿ͧ̃̀̕

https://www.youtube.com/watch?v=jZCFDg7nRsE


chez mon oncle tonyo ya quelque chose de pas normal dans le backstore ya une piece ouese qui fait un froit glacial jentent des cris denfant qui ressemble a des cris de chfal

🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️
🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️😂🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️
🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️😂😂🅱️😂😂🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️
🅱️🅱️🅱️🅱️😂😂😂🅱️🅱️😂😂🅱️🅱️🅱️🅱️
🅱️🅱️🅱️😂😂😂😂🅱️🅱️🅱️😂😂🅱️🅱️🅱️
🅱️🅱️😂😂😂😂🅱️🅱️🅱️🅱️😂😂😂🅱️🅱️
🅱️😂😂😂😂😂😂🅱️🅱️🅱️🅱️😂😂🅱�
Currently Online
1 VAC ban on record | Info
622 day(s) since last ban

Recent Activity

369 hrs on record
last played on Feb 21
5.4 hrs on record
last played on Feb 21
29 hrs on record
last played on Feb 21
KFC manager Oct 25, 2018 @ 6:32pm 
..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-'\,
...\ : : : : : : : : : :'\: : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : “~-',_
... \: : : : : : : : : : :\: /: : : : : : : : : : : : : : : “,: : : : : : : : : : :,~,_
... .\: : : : : : : : : : :\|: : : : : : : : :_._ : : : : : : \: : : : : : : : : : : : :”-,
... ...\: : : : : : : : : : \: : : : : : : : ( O ) : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : '\._
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : |0)
... ... ...\ : : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /""
... ... .....\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : ,-“: : : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : _=" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-“
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: :"”'~---~”" : : : : : : : : : : : : = :"”~~ '
PЦGζiF乇 Aug 31, 2018 @ 12:38am 
🔴🔴🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴
🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴
🔴⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪🔴
⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪
⚪⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚪
⚪⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚪
⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫
⚪⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚪
⚪⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚪
⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪
🔴⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪🔴
🔴🔴⚪⚪⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪🔴🔴
🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴🔴
KFC manager Nov 2, 2017 @ 11:07am 
REMEMBER KID SIDEWAYS FOR ATTENTION LONGWAYS FOR RESULTS
BuzzLightSaber Oct 23, 2017 @ 1:13am 
_Post this on the_____________#0#0##_________
_Profile of people____________##O###_________
_You have had _______________####__________
_Anal sex with_________________##___________
___________________________######_________
__________________________#######_________
__####__________________#########_________
_#^#^##_________________###_######_________
_##o###_______________###__######_________
__####_______________###___######_________
_____##################____######_________
_____############################_________
______#################____######_________
_______###_______#####_____######_________
______###_______#####______######_________
_____###________#####______######_________
#######_________##########_##############_
KFC manager Jun 14, 2017 @ 2:03pm 
C PARCEQUE CHUI NOIR C CA