Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 8 trên 59 (14%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

Apprentice

Choose your first sigil
Mở khóa vào 3 Thg01, 2015 @ 1:16pm

Artificer

Craft your first spell
Mở khóa vào 3 Thg01, 2015 @ 1:30pm

The First of Many

Rogiro and his undead beast are no more
Mở khóa vào 3 Thg01, 2015 @ 2:50pm

Pyrosmith

Level your Fire Sigil to 16
Mở khóa vào 3 Thg01, 2015 @ 1:10pm

Cryosmith

Level your Ice Sigil to 16
Mở khóa vào 3 Thg01, 2015 @ 1:19pm

Plaguesmith

Level your Corruption Sigil to 16
Mở khóa vào 3 Thg01, 2015 @ 2:53pm

Forcesmith

Level your Kinesis Sigil to 16
Mở khóa vào 3 Thg01, 2015 @ 2:19pm

Mage Against the Machine

Complete 2 Loot Machines
Mở khóa vào 3 Thg01, 2015 @ 2:31pmElectrosmith

Level your Lightning Sigil to 16

Corpsesmith

Level your Necromancy Sigil to 16

Psychosmith

Level your Delirium Sigil to 16

Phasesmith

Level your Phase Sigil to 16

Old Drivasser Explorer

Find all of the Plaques in Old Drivasser
0 / 2

Grey Teeth Explorer

Find all of the Plaques in the Grey Teeth
0 / 3

Maelstrom Explorer

Find all of the Plaques in the Maelstrom
0 / 2

Zasad Explorer

Find all of the Plaques in Zasad
0 / 2

Lost Zasad Explorer

Find all of the Plaques in Lost Zasad
0 / 3

Soddentrod Explorer

Find all of the Plaques in Soddentrod
0 / 2

Sinkhole Explorer

Find all of the Plaques in the Sinkhole
0 / 2

Drivasser Explorer

Find all of the Plaques in Drivasser
0 / 2

Newb Game Plus

Complete any Vortex Portal

Bass Ackwards

Complete all Skirmish Portals
0 / 8

Challenge Completed

Complete an entire New Game Plus sequence

Magic Hunt

Complete all Hunt Portals
0 / 8

Cult 45

Complete all Disable Portals
0 / 7

Plus Sized

Complete three sets of Vortex Portals
0 / 3

Mouthful

Complete an entire series of Vortex Portals in one sitting

This One, This One Right Here. This Was My Dream, My Wish

Find 20 Loot Orbs
7 / 20

Truly A Badass

Equip nine unique spells

This better be good...

Craft a Spell with a Unique Pattern and 4 Legendary Augments
+29

Còn lại 29 thành tựu ẩn

Chi tiết của mỗi thành tựu sẽ được tiết lộ khi được mở khoá