Thùng đồ của shinmai ⸻ 2🇫᠎🇷᠎🇺᠎🇳᠎🇰2duck ở trạng thái riêng tư.