雕石琢玉
 
 
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
38 ngày từ lần cấm cuối