MataNoob
 
Hồ sơ này không công khai.
 
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
2090 ngày từ lần cấm cuối