Ar4a`
Artūrs   Heard & McDonald Islands
 
 
420 <3
Spēks

If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's, we'd grab ours back

Recent Activity

36 hrs on record
last played on Jul 18
24 hrs on record
last played on Jul 18
615 hrs on record
last played on Jul 18
✪1874 Jul 17 @ 11:46am 
:cmcar:ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴄᴏᴜʟᴅ ʙᴜʏ ᴡʜᴀᴛᴇᴠᴇʀ ᴄᴀʀ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ, ᴡʜᴀᴛ ᴡᴏᴜʟᴅ ɪᴛ ʙᴇ?:Trumpomousine:
✪1874 Jul 16 @ 12:53pm 
:Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::p2000::p2000::Big_Heart::Big_Heart::p2000::Big_Heart::Big_Heart::p2000:
:p2000::Big_Heart::p2000::p2000::Big_Heart::p2000::p2000::Big_Heart::p2000::p2000::Big_Heart:
:p2000::Big_Heart::p2000::p2000::Big_Heart::p2000::p2000::p2000::p2000::p2000::Big_Heart:
:p2000::Big_Heart::p2000::p2000::p2000::Big_Heart::p2000::p2000::p2000::Big_Heart::p2000:
:p2000::Big_Heart::p2000::p2000::p2000::p2000::Big_Heart::p2000::Big_Heart::p2000::p2000:
:Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::p2000::p2000::p2000::p2000::Big_Heart::p2000::p2000::p2000:
✪1874 Jul 14 @ 11:56am 
:Yellow_Box::Blue_Box::p2000::p2000::p2000::p2000::p2000::Yellow_Box::Blue_Box:
:Blue_Box::p2000::Big_Heart::Big_Heart::p2000::Big_Heart::Big_Heart::p2000::Yellow_Box:
:p2000::Big_Heart::p2000::p2000::Big_Heart::p2000::p2000::Big_Heart::p2000:
:p2000::Big_Heart::p2000::p2000::p2000::p2000::p2000::Big_Heart::p2000:
:p2000::p2000::Big_Heart::p2000::p2000::p2000::Big_Heart::p2000::p2000:
:p2000::p2000::p2000::Big_Heart::p2000::Big_Heart::p2000::p2000::p2000:
:Yellow_Box::p2000::p2000::p2000::Big_Heart::p2000::p2000::p2000::Blue_Box:
:Blue_Box::Yellow_Box::p2000::p2000::p2000::p2000::p2000::Blue_Box::Yellow_Box:
:Big_Heart:ℍ𝕒𝕧𝕖 𝕒 𝕘𝕣𝕖𝕒𝕥 𝕎𝕖𝕖𝕜𝕖𝕟𝕕:Big_Heart:
✪1874 Jul 8 @ 11:46am 
:GreenFirefly:ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ ꜱʜᴏᴡ ᴛʜᴇɪʀ ʟᴏᴠᴇ ɪɴ ᴛɪᴍᴇꜱ ᴏꜰ ᴛʀᴏᴜʙʟᴇ, ɴᴏᴛ ɪɴ ʜᴀᴘᴘɪɴᴇꜱꜱ:GreenFirefly:
Hot Barbecue Grill Jun 25 @ 1:58pm 
Love u <3
✪1874 May 23 @ 1:36pm 
:butterfly:ᕼOᗯ Iᔕ YOᑌᖇ ᗯEEK ᔕO ᖴᗩᖇ?:big_heat: