Sesma
David   Navarra, Spain
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Trò chơi yêu thích
Trưng bày ảnh chụp
Rise, our Lord of Hollows...

Hoạt động gần đây

57 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg05
43 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg04
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg03
crush_overider 8 Thg02, 2017 @ 12:46pm 
+1 rep, good trader :D
Khal Sagan 🚀 6 Thg11, 2016 @ 9:16am 
+rep Fast and reliable trader
Kiko Respetamusulmanes 27 Thg10, 2016 @ 3:43pm 
+rep I miss you


*¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ "****'¯""****':"""****"****'¯""****':"""***") ("*'.".'.: "\,
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :) ( : : : : : "\,
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ) ( : : : : : : „|
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :) ( : : : : ,~"
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯"""****'¯""****':"""****"****'¯""****':"""****'" ( :~~""
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
Weahdany 16 Thg10, 2016 @ 8:23am 
+rep great and honestly trader
Eros 5 Thg11, 2015 @ 8:30am 
+rep, good trader and awesome person <3
Mordisquitos 6 Thg9, 2015 @ 1:26pm 
+rep, good trader!