Lady Boss
Todd   United States
 
 
Video game scholar and nerd. Fan of "Swordspoint" if the name didn't give it away.

Twitter
MIT Game Lab [gamelab.mit.edu]
Stay Classy (my blog) [chaoticblue.com]
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 9 ngày trước