Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 32 trên 57 (56%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 6:01am

Knight's Glory

Lady Knight clears stage(Normal)
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 9:00pm

Devout Heart

Nun clears stage(Normal)
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 7:08pm

Potions of Wonders

Apothecary clears stage(Normal)
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 7:46pm

Great Magic

Magician clears stage(Normal)
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 6:39am

Drunken Stupor

Forget cards 6 times
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 5:50am

Card Trade

Trade with the adventure Card Collector 2 times
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 6:00am

Taste Master

Try the Witch Apothecary's potion 5 times
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 5:50am

Witch Trade

Eat the apple and collect the Witch's rewards
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 10:27am

Shop Regular

Buy 20 cards from the shop
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 6:41pm

Millionaire

Spend total 2000 Gold
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 8:20am

Grandmaster

Gain total 2000 mana
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 9:38am

Renegade

Deal total 20,000 damage
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 11:29pm

Card Connoisseur

Get total 500 cards
Mở khóa vào 27 Thg07 @ 12:09am

Like the Wind

Ranger clears stage(Normal)
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 5:42am

Heart of Iron

Upgrade card 6 times
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 7:21am

Brave Advance

Defeated total 100 people
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 6:00am

A brave heart

Defeat a boss with level higher than your's.
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 9:35am

A close call

Defeat any boss when you have only 1 health
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 6:24am

Not a scratch

Defeat any boss when you have full health
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 6:24am

Quick solution

Defeat any boss in the first turn
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 7:32am

Invincible

Have more than 200 armor in a combat
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 5:45am

Storm

Deal single damage to 200
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 6:20am

Inexhaustible

Use at least 30 cards in one turn
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 5:54am

Stand of Arms

Equip no less than 7 equipments
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 6:20am

21 points

Use spell card 21 times in a turn
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 9:49am

A Snap

Exile 20 cards in a combat
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 8:48am

Toy Knight

Clears stage with Sleeping Wind Knight(Hard)
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 8:19am

Master Apprentice

Clears stage with Witch's Broom(Hard)
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 10:25am

Cordon Bleu

Clears stage with Selected Recipes(Hard)
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 10:10am

Cuisine Duel

Defeat the fat devil with Selected Recipes
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 7:25am

Horsemen of Apocalypse

Equip 4 Wind Knights
Mở khóa vào 26 Thg07 @ 6:24am

Vampire Castle

Defeat the Vampire Lord on the first turnTrue Knight glory

Lady Knight clears stage(Hard VII)

Magic Mastery

Little Witch clears stage(Normal)

True mastery of magic

Little Witch clears stage(Hard VII)

Faster and faster

Ranger clears stage(Hard VII)

True and pious heart

Nun clears stage(Hard VII)

True Potions of Wonders

Apothecary clears stage(Hard VII)

True great magic

Magician clears stage(Hard VII)

Expose Truth

Defeat mystery man

Dilemma

Werewolf clears stage(Normal)

True Dilemma

Werewolf clears stage(Hard VII)

I Want All

Do not skip any box and conquer the game

breaking Dawn

Defeat Perist in the first turn

Minimalism

Conquer the game by deck with no more than 10 cards

The Weak Body

Sum of Poisoned/Chilled/ Burn/Stuck reaches 999

Hello,Grandma

Defeat grandma in the first turn

Strong

Maximum health reaches 130 (out of combat)

Secret Weapons

Clears stage with Fatal Fork(Hard)

Racing Competition

Clears stage with Mechanical Fist(Hard)

Agents of Storm

Clears stage with Hurricane Staff(Hard)

Icy Flame

Clears stage with Ice Torch(Hard)

GetDrunker

Clears stage with Blend Beaker(Hard)

Chemical Reconciliation

Clears stage with (Hard)

Hit on What One Likes

Defeat drunk butler with Selected Recipes

Secret Confrontation

Defeat foreign assassin with Fatal Fork on the first turn

All in One Piece

Complete all puzzles