Thùng đồ của Ryan Theoretisch ở trạng thái riêng tư.