✔️「✚」 TommY
TommY
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Hell 'o' world!
UGC Asia Season 9 3rd Place - Crayon.HL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

:humaninvader: [dontstarve.fandom.com]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
:VBOY: [fallout.wikia.com]
Valheim [valheim.wikia.com]
:nuclear: [nukacrypt.com] :z_map: [fo76map.com]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
:dictionary: Warframe wikia [warframe.wikia.com]
:fateFish: Semlar [semlar.com]
:fateFish: Orb fishing [www.framemastery.com]
:100dollar: Warframe market [warframe.market]
:500dollar: Warframe Riven market [riven.market]
:pinball_clock: [hub.warframestat.us] Cetus clock [deathsnacks.com]
:TheMap: Synthesis target location
:TheMap: Orb vallis map [www.framemastery.com]

:physgun: Warframe Builer [warframe-builder.com]
:KholatCompass: Eidolon Lure Map [forums.warframe.com]
:jewel: Resource farming [warframeguide.com]
Nhóm yêu thích
연합밴 - Nhóm công khai
로리콘 코리아 공식 그룹
1,504
Thành viên
13
Đang chơi
116
Trên mạng
13
đang trò chuyện
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Trò chơi yêu thích
Vật phẩm muốn trao đổi
7,536
Vật phẩm đã sở hữu
987
Trao đổi đã thực hiện
16,983
Giao dịch tại chợ
전시용(For display)
Trưng bày ảnh chụp
Team Fortress 2
10 5
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - KatherineOfSky
2,664 đánh giá
Guide to nearly everything in game -- resources, logistics, transport, combat, assembly setup guides, tips & tricks, the logic system, and more!
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
43

Điểm kinh nghiệm đạt được
50,441,910

Hoạt động gần đây

81 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
6.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg10
3,435 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg10
Black Music 🎵 25 Thg12, 2017 @ 2:38am 
즐거운 크리스마스입니다 크리스마스 즐겁게 보내시길!
빠광 14 Thg11, 2017 @ 10:22pm 
회먹고싶 ㅎ
Meem 29 Thg9, 2017 @ 3:58am 
홈페이지에 있던 소스 가져가도 되나요?
gi, attributes 리스트 페이지요
Black Music 🎵 29 Thg9, 2017 @ 1:53am 
토미님 안녕하세요! 좀있으면 추석입니다. 슈퍼위크이니 푹 쉬다 오시길!
𝓝𝓸𝓼𝓽𝓪𝓵𝓰𝓲𝓪 18 Thg9, 2017 @ 6:10pm 
4. SR에 AlliedBANS 포럼 및 홈페이지 태그가 삭제되었습니다.
5. SR 밴 해제 관련 내용입니다. (관리자 Lava 영문 채팅 내용 인용)
- I haven't done anything special with caution tags yet, about to see if I can check, but if they have trouble (untested) tell them to make a regular appeal as if it were a SR CAUTION tag. That's ONLY if the regular appeal link isn't working.
6. SR에는 ROK 포럼을 만들 수 없습니다. 아직 돌아가고 있는것으로 보인다고 합니다. (연합밴 카페) SR쪽에서도 밴 해명은 가능하지만, SR 기준으로 충분한 증거가 있다고 판단되는 경우 거부할 수 있는 권리가 있습니다.
𝓝𝓸𝓼𝓽𝓪𝓵𝓰𝓲𝓪 18 Thg9, 2017 @ 6:10pm 
SR 관리자에게 연락 왔습니다. 아래 내용은 SR 관리자랑 한 내용을 기반으로 댓글 드립니다.

1. AlliedBANS 시스템 무기한 중지로 인해서 SR 권한이 해제되었습니다. (포럼권한 및 태그 삭제)
2. https://forums.steamrep.com/pages/legacy/ 에 AlliedBANS 항목이 등록됩니다.
3. 기존 ROK 밴 사용자는 SR Caution 으로 들어갑니다. (특수 항목으로 Legacy Ban 항목으로 들어감)