reaQ
Barcelona, Catalonia, Spain
 
 
-novid -console -noforcemparms -noforcemaccel -noforcemspd -freq 144 -refresh 144 -dxlevel 81 -w 1280 -h 960 -thread 8 -high
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh chụp
Rocket League
Trưng bày thành tựu hiếm nhất

Hoạt động gần đây

3,212 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg04
962 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg04
3.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg02
adrig7 10 Thg04 @ 8:05am 
toxic
Sir_Vismut 16 Thg03 @ 2:55pm 
report him,toxic ♥♥♥♥
Masi 27 Thg9, 2020 @ 9:22am 
-rep troll faceit
Not Alish 29 Thg03, 2019 @ 7:28pm 
- rep
Sergi2610 2 Thg02, 2019 @ 7:18am 
68888886866668688888886866686
68666666866668686666666866866
68666666866668686666666868666
68888666866668686666666886666
68666666866668686666666868666
68666666866668686666666866866
68666666888888688888886866686
66666666666666666666666666666
68666668688888686668666666666
66866686686668686668666666666
66686866686668686668666666666
66668666686668686668666666666
66668666686668686668666666666
66668666688888688888666666666
66666666666666666666666666666

Paso 1: Mira todos los numeros
Paso 2: Pulsa Ctrl+F
Paso 3: Pulsa el numero 8
Paso 4: Mira lo que te quiero decir <3
ᴄʀᴏᴡʟᴇʏ 9 Thg10, 2018 @ 9:22am 
add me to talk