N3Xy | Tradeit.gg
 
Hồ sơ này không công khai.
 
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
681 ngày từ lần cấm cuối