😱🙊瑾轩
Wenzhou, Zhejiang, China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 ngày trước
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
22
Trùm đã chiến đấu
20

Điểm kinh nghiệm đạt được
20,175,258
Trò chơi yêu thích
Trưng bày vật phẩm
Trưng bày thành tựu
2,617
Thành tựu
27
Trò chơi toàn vẹn
54%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

46 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg07
52 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg07
3.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg06
< >
Bình luận
ENG 4 Thg02 @ 7:54am 
  ◢\ ☆  /◣
 ∕  ﹨ ╰╮ ∕ ﹨
 ▏  ~~~′′~~ |
 \ /    \∕
  ∕  ●  ● \
 == ○ ∴? ╰╯ ∴ ○ ==
  ╭──╮   ╭──╮
 ╔═∪∪∪════════∪∪∪═╗
2019新年快乐,祝你万事如意鸭。
ENG 31 Thg12, 2018 @ 9:05am 
新年快乐鸭:oink: