206 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Garry's Mod
Spawner
Cấp 3, 300 XP
Mở khóa vào 26 Thg9, 2013 @ 12:21pm
Face Posing
1 trong 9, sê-ri 1
Invasion
2 trong 9, sê-ri 1
Physgun
3 trong 9, sê-ri 1
Thrusters
4 trong 9, sê-ri 1
Movie Maker
5 trong 9, sê-ri 1
Spammer
6 trong 9, sê-ri 1
Melon Racer
7 trong 9, sê-ri 1
Missing Textures
8 trong 9, sê-ri 1
Trouble In Terrorist Town
9 trong 9, sê-ri 1