Skeletor
Gregory   Warszawa, Poland
 
 
Nebyly zadány žádné informace.
Právě je online
Přehlídka achievementů
191,525
Achievementy
381
Perfektní hry
90%
Průměrný počet odemčených achievementů
Oblíbená hra
571
Odehrané hodiny
144
Achievementy
Přehlídka recenzí
Odehráno 217 hodin
By się spełniły Twe mroczne życzenia,
By się ziściły Twe skryte marzenia,
Nabywaj Snajpera już czwartą edycję
I rozpoczynaj niemiecką prohibicję
Ołowiane całusy w faszystowskie anusy
Hyc do krzaka i strzał w ptaka
Kolbą w machę, nożem w czachę
Z bliska lub z daleka, śmierć albo kaleka
Na tyłach wroga siej spustoszenie
To jest Szkieleta ważne polecenie !
Let’s put a smile on that face!
⠠⠠⠠⠄⠠⠄⠠⠄⠄⠄⠠⣬⠟⣽⣽⣽⣽⣬⣤⠠⠠⠄⠄⠄⠠⠄⠄⠄⠄⠄⠠⠠⠄⠄⠠⠄⠠⠠⠠⠠⣤⣤⠠⠠⠠⠠⣤⠠⠠⠟
⠄⠠⠠⠠⠄⠠⠄⠄⠠⣬⣬⠟⣽⣽⣽⣽⣽⣽⣽⣽⠟⣤⠠⠄⠠⠄⠄⠄⠄⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠄⠄⠄⠄⠄⠠⠠⣤⠠⠠⠠⣤⠠⣬
⠠⠄⠠⠄⠠⠄⠄⠄⣬⠟⣤⠟⣽⠟⠟⠟⠟⣽⣽⣽⣿⣽⣽⠟⣤⣬⣤⠠⣬⣤⣬⣬⠟⠟⣽⠟⣬⠄⠄⠠⠄⠄⠠⠠⣬⠄⣤⠠⠠⣤
⠄⠠⠠⠠⠄⠠⠄⣤⠟⣤⣬⠟⣬⠟⣬⠟⣽⣽⣽⣽⣽⣽⣽⣿⣿⣿⣽⣽⣿⣽⣽⣽⣽⣿⣿⣿⣿⣽⠄⠠⣤⠠⠠⠠⣬⣬⠄⠠⠠⣬
⠠⠄⠠⠠⠠⠄⠠⣤⣬⣤⣬⣬⠟⠟⣽⠟⠟⠟⣽⣽⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⠟⣽⣽⣿⣿⣽⣽⣿⣿⣿⣿⣤⠠⣽⣬⠠⠠⣤⣤⠄⠠⣤⣤
⠄⠠⠄⠠⠄⠠⣤⣬⣤⣤⣬⠟⠟⠟⠟⣽⣽⣿⣿⣽⠟⠟⠟⠟⠟⣽⣽⣿⣽⣽⣽⣽⣽⣽⣽⠟⠟⣽⣬⠠⠟⠟⠠⠠⣤⠄⠄⠠⠠⣤
⠠⠄⠠⠠⠄⠠⣤⠟⣬⣤⠟⠟⠟⣬⣬⣬⠟⠟⣽⣽⣽⣽⣽⠟⠟⠟⠟⠟⠟⠟⣽⣽⣿⣽⣽⣽⠟⣽⣬⣬⣤⠟⠄⠄⣬⠠⠄⠄⠄⠄
⠄⠠⠠⠠⠄⠠⣤⣬⣬⣤⣬⣬⣬⠟⠟⠟⠟⠟⣬⠟⣬⠟⠟⣽⣽⣽⣽⣽⣽⣽⠟⣽⠟⣽⠟⣽⠟⠟⠟⣬⣿⣤⠄⣤⠠⣬⠠⠄⠄⠠
⠠⠄⠄⠄⠄⠄⣬⣬⣬⣤⣤⠠⣤⣬⣤⣬⣿⣿⣬⣬⣬⠟⣬⣬⠟⠟⠟⣽⣽⠟⠟⠟⠟⠟⠟⣽⣽⣽⣽⠟⣽⣤⠄⣬⠠⠄⣬⣤⠄⠠
⠄⠠⠄⠠⠄⠄⣬⣽⣬⣬⣬⠠⠄⠠⠄⠠⣬⠟⠟⣿⣿⣿⣽⣽⣿⣿⣽⣿⠟⣬⣽⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣤⠠⠟⠟⠠⣤⣤⣤⠄⠠⣤⣬⠠
⠠⠄⠄⠠⠠⠄⣤⠟⣽⠟⣤⠄⠄⠄⠄⠄⠠⠄⠠⣤⣽⣽⣽⣿⣿⠟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⣬⠠⠄⠄⠄⠄⣤⣤⣽⣬⣤⣤⠄⠄⣤⣬
⠄⠄⠄⠠⣤⠠⣬⣬⠟⣽⠠⠄⠄⠠⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠠⣽⣿⣬⠟⣿⣿⣽⣿⣿⠟⠠⠄⠄⠄⠠⣤⠠⠄⠄⠠⠟⣤⠄⣬⣤⠄⠄⣤
⠠⠄⠄⠠⣬⣤⠟⠟⣬⣤⠄⠄⠄⠄⠠⠄⠄⠄⠠⠄⠄⠄⠠⣤⠟⣿⣽⣽⠟⣤⣤⠄⠄⠄⠄⠄⠠⣤⣤⠄⠠⠟⣤⠠⠄⠄⣤⣤⠠⣤
⠄⠠⠄⠠⣤⣤⣬⣤⠟⣬⠄⠄⠄⠄⠠⠠⠄⠟⣿⣿⠟⠠⠄⠄⠟⣽⣽⠟⠟⠠⠄⠄⠄⠠⠟⣽⣤⠄⠄⠄⠠⣿⣽⠄⣤⠠⠄⠠⠠⣤
⠠⠄⠄⠄⣤⠠⣬⣤⣬⣤⠠⠠⠄⠄⠄⠄⠠⠠⠠⠠⠄⠄⠠⠄⠠⣽⣿⣿⣤⠄⠄⠄⠄⠠⠟⣬⠠⠄⠄⠄⣬⣿⣬⠄⣤⣬⣤⠄⠄⣤
⠠⠠⠄⠄⠠⠠⣤⣬⠟⣤⣤⣤⠠⠠⠠⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣤⠠⣤⣬⣿⣿⣿⣽⠟⣤⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠠⠠⣤⣽⣽⠄⠠⠄⣤⣬⣤⣤⣤
⠠⠄⠄⠄⠄⠄⣬⣤⣽⣬⣬⣿⠟⣬⣿⣤⠟⣬⣽⣽⠟⠟⠟⣽⣽⣽⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣽⣬⣤⠄⠄⣤⣿⣿⣿⠟⠄⠄⠠⠠⣬⣤⣤⠠
⠄⠠⠄⠠⠄⠄⣤⠠⣤⣤⠟⣿⠟⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣽⠠⣬⣽⣬⠟⣿⣿⣿⣽⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⠟⣽⣽⣿⣿⣽⠄⠄⠠⣬⠠⠠⠠⣬
⠠⠄⠠⠄⠄⠄⣤⠠⠠⠄⣽⣿⣽⣽⣿⣿⣿⠟⠟⣤⣽⠟⣤⣬⣽⣿⣿⣿⣿⣽⠟⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣽⣤⠄⠠⣤⠠⠠⠠⣤⣬
⠄⠠⠄⠠⠄⠄⣤⣬⠄⠄⣤⣽⣿⣽⣿⣽⣬⣤⣤⣬⣿⣿⣽⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⣤⣤⣽⣿⣿⣿⣽⣿⠟⠠⠄⣤⠠⠠⠠⠠⣤⣤
⠠⠄⠠⠠⠠⠄⠠⣬⣤⠄⠄⣬⣽⣽⣬⣤⣤⣬⠟⣤⠄⠄⠠⣬⣽⣿⣿⣽⠟⣽⣽⣽⣿⠟⣤⣬⣿⣽⣬⣬⠟⠄⠠⠠⠠⠄⠠⠠⣤⣤
⠄⠄⠄⠠⠄⠄⠄⣤⣬⣤⠄⠄⣤⣤⣽⣿⣽⣤⣽⣽⠟⠟⣬⠟⠟⠟⠟⠟⣽⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣤⠄⣬⣬⣽⠄⠄⣤⠠⠠⠠⠠⣤⣤⣤
⠄⠄⠠⠄⠠⠄⠄⠄⣤⠟⣬⠄⠄⠠⠟⣤⠠⠄⣤⣬⠟⣽⣽⣿⣿⣽⠟⣿⣿⣿⣿⠟⠠⠄⣤⠠⠄⣬⣿⠠⠄⠄⠠⣤⠠⠄⠠⣤⠄⠠
⠄⠠⠄⠠⠄⠄⠄⠄⠄⣤⣬⣬⠄⠄⣤⠠⠄⠠⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠠⠠⠠⠠⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣤⣽⣽⠄⠄⠄⠄⠄⠠⠠⠠⣤⠠⠄⠠
⠄⠄⠠⠄⠄⠄⠠⠄⠠⠄⠄⣤⣬⠠⠠⣤⠠⠄⠠⠠⣤⠠⣤⣤⣤⣤⠠⠄⠠⠄⠠⣤⣤⠄⠟⣽⣤⠄⠄⠄⠄⠄⠠⠠⠠⠠⠠⠠⣤⣤
⠄⠠⠄⠠⠄⠠⠄⠠⠄⠄⠄⠄⣤⣬⣤⣬⠟⠠⠠⣤⣤⣤⠠⠠⠄⠄⠄⠠⣤⣬⠟⣽⠟⣽⠟⠄⠄⠄⠠⠠⠄⠄⠄⠠⠠⣤⠠⠠⠠⣤
⠠⠄⠄⠄⠄⠄⠠⠄⠄⠄⠄⠄⠠⠠⣤⣤⠟⠟⣤⣬⣤⠠⣤⣤⣤⣬⣬⣬⣽⣿⣿⣿⣽⠠⠄⠄⠄⠄⠠⠠⠄⠄⠄⠄⠄⠠⠠⠠⠠⠠
⠄⠄⠄⠠⠄⠠⠄⠠⠄⠄⠄⠠⠄⠠⠄⠠⠠⣬⠟⠟⣽⠟⠟⣽⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣤⠠⠄⠄⠠⠠⠠⠄⠠⠠⠠
⠄⠄⠠⠄⠄⠄⠠⠄⠄⠄⠠⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠠⣬⠟⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣬⠄⠠⠄⠄⠄⠠⠄⠠⠠⠠⠄⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠
Oblíbená skupina
The Puzzle Club - Veřejná skupina
The official place for all things pixel puzzles.
753
Členové
64
Ve hře
356
Online
37
V konverzaci
Přehlídka obrázků
Skeletor
58 24 2
Přehlídka snímků
Metro Exodus
39 11 4

Nedávná aktivita

11.4 hodin celkem
naposledy hráno 5. srp.
215 hodin celkem
naposledy hráno 5. srp.
571 hodin celkem
naposledy hráno 4. srp.
high jump + před 21 hodinami 
Hejka Grzesiu :ButterflyBeydo:
WarReaperMachine 2. srp. v 10.51 
{\__/}✧˖° ♡
( ^ - ^)✧˖° ♡
/つ♥ ~ Have a nice day!
WarReaperMachine 2. srp. v 10.51 
██░░└┐░░░░░░░░░░░░░░░┌┘░░██
██░░┌┘▄▄▄▄▄░░░░░▄▄▄▄▄└┐░░██
██▌░│██████▌░░░▐██████│░▐██
███░│▐███▀▀░░▄░░▀▀███▌│░███
██▀─┘░░░░░░░▐█▌░░░░░░░└─▀██
██▄░░░▄▄▄▓░░▀█▀░░▓▄▄▄░░░▄██
████▄─┘██▌░░░░░░░▐██└─▄████
█████░░▐█─┬┬┬┬┬┬┬─█▌░░█████
████▌░░░▀┬┼┼┼┼┼┼┼┬▀░░░▐████
█████▄░░░└┴┴┴┴┴┴┴┘░░░▄█████
raaame 2. srp. v 6.56 
:frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:
:frame01::abz1::abz2::abz1::abz2::abz1::abz2::frame03:
:frame07::abz3::abz4::abz3::abz4::abz3::abz4::frame05:
:frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:
raaame 1. srp. v 19.35 
:frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:
:frame01::abz1::abz2::abz1::abz2::abz1::abz2::frame03:
:frame07::abz3::abz4::abz3::abz4::abz3::abz4::frame05:
:frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:
+ rep you can signature: D? (Please) ❤