pointy
Elliott   United Kingdom (Great Britain)
 
 
nice, i saved the city, now to go back to my office job for another 46 years then die in some wet ditch in iran. also, i haven't paid my tax in 30 years and i smell like a dirty air vent.
Nhóm yêu thích
based
47
Thành viên
1
Đang chơi
15
Trên mạng
0
đang trò chuyện
other places or something
discord: pointy#0001 [discord.com]
twitch: pointy__ [twitch.tv]
spotify: pointy_ [open.spotify.com]
Người sưu tập huy hiệu
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Vật phẩm muốn trao đổi
603
Vật phẩm đã sở hữu
888
Trao đổi đã thực hiện
2,258
Giao dịch tại chợ

Hoạt động gần đây

3,683 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg12
2,582 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg12
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg11
dream world 26 Thg11 @ 4:10am 
Hello accept on 1-8 and 13 please
atticus 22 Thg11 @ 8:05am 
aldo 20 Nov @ 9:55am
❤¸.•*""*•. ¸❤ ❤¸.•*""*•. ¸❤ ❤¸.•*""*•. ¸❤❤¸.•*""*•. ¸❤
Post this on the walls of the 12 prettiest girls you know
❤¸.•*""*•. ¸❤ ❤¸.•*""*•. ¸❤ ❤¸.•*""*•. ¸❤❤¸.•*""*•. ¸❤
aldo 20 Thg11 @ 1:55am 
❤¸.•*""*•. ¸❤ ❤¸.•*""*•. ¸❤ ❤¸.•*""*•. ¸❤❤¸.•*""*•. ¸❤
Post this on the walls of the 12 prettiest girls you know
❤¸.•*""*•. ¸❤ ❤¸.•*""*•. ¸❤ ❤¸.•*""*•. ¸❤❤¸.•*""*•. ¸❤
Gratustwins 5 Thg11 @ 1:21pm 
Hi, add me please to 5+ Years of Service group :csgo_crown:
ottizx 2 Thg10 @ 12:44pm 
am i based enough?
müller 11 Thg9 @ 1:06pm 
and nice profile