3.6 giờ được ghi nhận
Huy hiệu 8infinity
Basic
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 1 Thg01, 2020 @ 6:26pm
Eight
1 trong 5, sê-ri 1
Reflex
2 trong 5, sê-ri 1
Boost
3 trong 5, sê-ri 1
Rollercoaster
4 trong 5, sê-ri 1
Dark 8
5 trong 5, sê-ri 1