4.6 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Deathwave
Deathwave Skull
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 17 Thg02, 2017 @ 7:24am
Archmage
1 trong 5, sê-ri 1
Drones
2 trong 5, sê-ri 1
Cyborg
3 trong 5, sê-ri 1
Knight Skeleton
4 trong 5, sê-ri 1
Skeletons
5 trong 5, sê-ri 1