Huy hiệu Defend The Highlands
Friend of Nessy
Cấp 4, 400 XP
Mở khóa vào 22 Thg01, 2020 @ 10:07am
Alfredo
1 trong 8, sê-ri 1
Scotsman
2 trong 8, sê-ri 1
William Wallace
3 trong 8, sê-ri 1
Robin Hood
4 trong 8, sê-ri 1
Queen Boadicea
5 trong 8, sê-ri 1
Irishmen
6 trong 8, sê-ri 1
Welshmen
7 trong 8, sê-ri 1
Englishmen
8 trong 8, sê-ri 1