4.1 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Elements: Soul of Fire
Sage
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 22 Thg01, 2020 @ 10:24am
(0)
Leonardo
1 trong 8, sê-ri 1
(0)
Esther
2 trong 8, sê-ri 1
(0)
Ezra
3 trong 8, sê-ri 1
(0)
Jessica
4 trong 8, sê-ri 1
(0)
Leah
5 trong 8, sê-ri 1
(0)
Maximus
6 trong 8, sê-ri 1
(0)
Romeo
7 trong 8, sê-ri 1
(0)
Sybil
8 trong 8, sê-ri 1