Huy hiệu Chicken Shoot 2
Uzi
Cấp 4, 400 XP
Mở khóa vào 9 Thg05, 2020 @ 10:45am
Santa
1 trong 7, sê-ri 1
Detective
2 trong 7, sê-ri 1
Owl
3 trong 7, sê-ri 1
Sphinx
4 trong 7, sê-ri 1
Baby Chicken
5 trong 7, sê-ri 1
Eskimo Chicken
6 trong 7, sê-ri 1
Sky Jumper
7 trong 7, sê-ri 1