Huy hiệu Septerra Core
Utra-Core
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 9 Thg01, 2020 @ 9:40am
(0)
Corgan
1 trong 8, sê-ri 1
(0)
Araym
2 trong 8, sê-ri 1
(0)
Led
3 trong 8, sê-ri 1
(0)
Doskias
4 trong 8, sê-ri 1
(0)
Grubb
5 trong 8, sê-ri 1
(0)
Lobo
6 trong 8, sê-ri 1
(0)
Selina
7 trong 8, sê-ri 1
(0)
Maya
8 trong 8, sê-ri 1