Huy hiệu Eador. Masters of the Broken World
Spectre
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 22 Thg01, 2020 @ 10:30am
Dryad
1 trong 8, sê-ri 1
Griffin
2 trong 8, sê-ri 1
Hound
3 trong 8, sê-ri 1
Lizardman
4 trong 8, sê-ri 1
Minotaur
5 trong 8, sê-ri 1
Sorcerer
6 trong 8, sê-ri 1
Thief
7 trong 8, sê-ri 1
Troll
8 trong 8, sê-ri 1