Huy hiệu Planets Under Attack
Space Fortress
Cấp 2, 200 XP
Mở khóa vào 9 Thg01, 2020 @ 1:23pm
Arrrgh'ha'ast
1 trong 8, sê-ri 1
The One
2 trong 8, sê-ri 1
Mr. Goodman
3 trong 8, sê-ri 1
Mr. Norrell
4 trong 8, sê-ri 1
Greedy Thomas
5 trong 8, sê-ri 1
Zombie
6 trong 8, sê-ri 1
Robot
7 trong 8, sê-ri 1
Destrobo
8 trong 8, sê-ri 1