Huy hiệu Dream Pinball 3D
Walnut Ball
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 17 Thg01, 2020 @ 8:47am
(0)
Monsters - Graveyard
1 trong 8, sê-ri 1
(0)
Aquatic
2 trong 8, sê-ri 1
(0)
Dinowars - T-Rex
3 trong 8, sê-ri 1
(0)
Knight Tournament
4 trong 8, sê-ri 1
(0)
Spinning Rotors
5 trong 8, sê-ri 1
(0)
AmberMoon
6 trong 8, sê-ri 1
(0)
Dinowars - Birdie
7 trong 8, sê-ri 1
(0)
Monsters - Vampire
8 trong 8, sê-ri 1