pandabot.
lars   China
 
 
Currently Online
Favorite Game
              ~
  


 
                    ♫     𝙼 𝚞 𝚜 𝚒 𝚌


                                    »    ᴶᶤᶰˢᵃᶰᵍ ~ ˢᵒˡᶤᵗᵘᵈᵉ
                                    
                                    »    ᴶᶤᶰˢᵃᶰᵍ ~ ᴸᶤᶠᵉ
                                    
                                    »    ᶠˡᵃᵐᶤᶰᵍᵒˢᶤˢ ~ ᶠᵒᵒᵗᵇᵃˡˡ ᴴᵉᵃᵈ

                                    »    ᶠˡᵃᵐᶤᶰᵍᵒˢᶤˢ ~ ᴳᵉᵗᵗᶤᶰᵍ ᶜˡᵒˢᵉ ᵀᵒ ᵞᵒᵘ
 
wh KIDDDDDDD
QuiƵ シ Oct 7, 2019 @ 6:20am 
-rep
МРАЗЬ ТУПАЯ С ЧИТАМИ В ШКОЛЕ РАССКАЖЕШЬ КАК ТЫ НА ЛЕМАХ 100+ ОЧКО НАБИВАЕШЬ ДУРА ТУПАЯ
✪ Unlucky ツ Oct 6, 2019 @ 6:20am 
wh
Rasca&Gana Sep 4, 2019 @ 5:44pm 
REALLY NICE PLAYER!!! Thank you men! Next time better, sure, Thank you!! so close!!
Rikku Sep 4, 2019 @ 5:43pm 
nice man, +rep !
Ms.Raten Sep 4, 2019 @ 12:45pm 
sorry :(