☁ Amorous ☁
l ᴏɴ ᴄꜱ:ɢᴏ l   Japan
 
 
        ☁️                          ☁️                                  ☁️                   ☁️        
                                                                                        
                 ☁️                              ☁️                ☁️                              ☁️ 
                                               ☁️ ꜱɪʟᴠᴇʀ 1 ☁️
                                               ☁️ ꜱɪʟᴠᴇʀ 2 ☁️
                                               ☁️ ꜱɪʟᴠᴇʀ 3 ☁️
                                               ☁️ ꜱɪʟᴠᴇʀ 4 ☁️
                                          ☁️ ꜱɪʟᴠᴇʀ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ☁️
                                      ☁️ ꜱɪʟᴠᴇʀ ᴇʟɪᴛᴇ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ☁️
                                            ☁️ ɢᴏʟᴅ ɴᴏᴠᴀ 1 ☁️
                                            ☁️ ɢᴏʟᴅ ɴᴏᴠᴀ 2 ☁️
                                            ☁️ ɢᴏʟᴅ ɴᴏᴠᴀ 3 ☁️
                                      ☁️ ɢᴏʟᴅ ɴᴏᴠᴀ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ☁️
                                      ☁️ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ 1 ☁️
                                      ☁️ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ 2 ☁️
                                   ☁️ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ ᴇʟɪᴛᴇ ☁️
                            ☁️ ᴅɪꜱᴛɪɴɢᴜɪꜱʜᴇᴅ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ ☁️ ( ᴄᴜʀʀᴇɴᴛ ʀᴀɴᴋ )
                                       ☁️ ʟᴇɢᴇɴᴅᴀʀʏ ᴇᴀɢʟᴇ ☁️
                                 ☁️ ʟᴇɢᴇɴᴅᴀʀʏ ᴇᴀɢʟᴇ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ☁️
                             ☁️ ꜱᴜᴘʀᴇᴍᴇ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ꜰɪʀꜱᴛ ᴄʟᴀꜱꜱ ☁️
                                       ☁️ ᴛʜᴇ ɢʟᴏʙᴀʟ ᴇʟɪᴛᴇ ☁️
Artwork Showcase
A D I D A S
6 1
Achievement Showcase
4,312
Achievements
12
Perfect Games
46%
Avg. Game Completion Rate
☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
                                                                              

                                                           ✪︎ ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ ✪︎


                                                                    ╭︎ɪɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ╮︎
                                                                     ʀɪᴘ ʟɪʟ ᴘᴇᴇᴘ♥

                         ʟᴇᴀᴠᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ꜱᴛᴀᴛɪɴɢ ᴡʜʏ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴀᴅᴅɪɴɢ ᴍᴇ ʙᴇꜰᴏʀᴇ ᴅᴏɪɴɢ ꜱᴏ
                                                       ᴅᴏ ɴᴏᴛ ꜰᴏʟʟᴏᴡ ᴍᴇ ɪɴᴛᴏ ꜱᴇʀᴠᴇʀꜱ
                                                 ☁️ ʀᴇꜱᴘᴇᴄᴛꜱ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ɪ'ʟʟ ʀᴇꜱᴘᴇᴄᴛ ʏᴏᴜ ☁️


                                                                 ╭︎ᴡᴀʟʟ ᴏꜰ Qᴜᴏᴛᴇꜱ╮︎
                                                                ʀɪᴘ xxxᴛᴇɴᴛᴀᴄɪᴏɴ♥

                                    ᴅᴏɴ'ᴛ ꜱᴛᴏᴘ ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴛɪʀᴇᴅ, ꜱᴛᴏᴘ ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴅᴏɴᴇ.
             ɴᴏ ᴍᴀᴛᴛᴇʀ ʜᴏᴡ ᴍᴜᴄʜ ɪᴛ ʜᴜʀꜱᴛꜱ ɴᴏᴡ, ꜱᴏᴍᴇᴅᴀʏ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ʟᴏᴏᴋ ʙᴀᴄᴋ ᴀɴᴅ ʀᴇᴀʟɪᴢᴇ ʏᴏᴜʀ
                                          ꜱᴛʀᴜɢɢʟᴇꜱ ᴄʜᴀɴɢᴇᴅ ʏᴏᴜʀ ʟɪꜰᴇ ꜰᴏʀ ᴛʜᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ.


                                                                  ╭︎ʀᴇʟᴇᴠᴀɴᴛ ʟɪɴᴋꜱ╮︎
                                                           ʀɪᴘ ᴄʜᴇꜱᴛᴇʀ ʙᴇɴɴɪɴɢᴛᴏɴ♥

                                                                       ꜱᴛᴇᴀᴍʟᴀᴅᴅᴇʀ
                                                                   ☁️  ꜱᴛᴇᴀᴍʀᴇᴘ ☁️
                                                                        ᴍʏ ᴘʟᴀʏʟɪꜱᴛ
                                                                           Discord [discord.gg]


                                                     ✪︎ ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴠɪꜱɪᴛɪɴɢ ᴍʏ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ ✪︎

                                                                               
Items Up For Trade
994
Items Owned
193
Trades Made
649
Market Transactions
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe:
:cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe:
:cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe:
:llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost:
:llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost:
:llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::cloudawe::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
:llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost::llost:
Ragellama Jul 17 @ 9:58am 
-rep Ate my ass once, didn't say Itadakimasu before eating it. Smh
¡RENX神 Jul 16 @ 5:53pm 
:rose4u:
✪RzK✪ Jul 4 @ 4:43pm 
<3
KeyFineBak CS.MONEY Jul 4 @ 4:43pm 
   。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 . 
 .        ѕιɢɴed вy KeyFineBakㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ  。 .
    。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 
Xit0lh0 Jul 4 @ 4:42pm 
Vaquinha linda <3
A34RT†GOD Jul 1 @ 10:06pm 
-rep