Bukkake Windmill
-̥̭̮̼̰͍̣̟̂̌̐-͌҉̴̢͎̤̝͔͙̜̰   Vatican City State (Holy See)
 
 
-̩͓̗̬̮̳̻̼̭̲̦̿ͤ͗̔̃͂̉ͮ͋ͬ̍ͥͮͤ̑́ͧ͘-̸̃ͯ̐̇ͮ̆ͣͤ̄̂̔͊̒̓̚͏̛̣̳̹̰̟̥̱̫̖̻͎̙̭̬̖̻͙̀́-̡̛͔̘̠̱̣͓̦̠̪͉̔ͭ̄̉ͤ̈ͨ̉̅͒ͬͣ̑̓́ͅ-̵̧̤̼͓̫̣̹͉͓̏̀ͪ̓͌ͪ́͝-ͦ͒̿ͯ̅̃͜͞͏͚̖̬͕̞̻̝-̧̨̡͈̪̞̜̝̖̜͚͓͒ͯ̓́ͅ-̱̰̹̠̺͕̾̒̏͆̇̈͑̓̂̀̒ͥ́͜͢-̛͔͚͙̬̯͖̩̭͉͕̗̤ͭ̐̐̌ͫ͒ͪ̽̇ͧ̃ͤͣ̕͡-̡̧̝͖̪̥̪̬̘̹̭͍̖͚̬̺̲̀ͥͧ̅ͯ͡-̸͋̄̔ͪ̓ͣ̿̚͏͕̫̗̳͎͍̣̖̱̭̪̱̭̖-̨̡̧͌̋͐̆ͦ͏̩̜̬-̵̛̟̼͓̙̹͎̬̟͕̖̘̼͕͎̂́͂̆͗ͫ̓̀͠ͅ-̷̢̻̩̘͔̯̦̥͕̙͕̥̟͊̾̎͋͋͌ͭ̄̄ͧ͆̀͐̃̉̊͡ͅ-̑̾̓̍̽ͩͮͭ͋ͣ͗͡͏̴͖̟͙͈͎̳͖̣͢͠-́ͩ͗͂͐̆̀ͥͫ̆ͤ͒̅̌ͤ̚҉̡͙͖̞͓͖͚͙̼̠̣̩͇͢ͅ-̢͕͎͙͕͉̣͍̼̭͖̱͎̺̳̞̖̽̾̾ͫͨͯͫ͞-̡̞͙̯͎̲͓̱̮̮ͦͬͣ̿̇̒́̕-̛̛̙̼̟̺͖͉̻̞̗̺̙̞̞̀̉ͭͧ̾̔̇ͪ͒̎͛͌̓̓͋̉́͢ͅ-̵̨̳̝̬̣͖̍ͧ̉̎̈ͅ-̸͓͙͉̗̮̳̣̹̭̗͔̬͉̯͇̿ͣͣ̌̿̌͞͞-̛ͨ͌ͣ̋͋̓̐̌ͧ̚҉͏̯͇̥̤̹͉̹-̶̷͋̇̉̿̐̔͂͒̓͆҉̗̼̮̯̙-̸̨͓̜̭̼̥̺̼̬̜͋ͩ́̿̋ͨ̔͛͆ͪ́͊ͮ̑͞-̰͔̻̟̞̻̰̘̼͍̥̱̤͚̬͓̹ͤ̈ͤ́̃̄̈́͐̒̓ͣ̿ͭͫͪ̀͡͠-̔͐̂̆̓̽̄ͨ̿̍͑̐̔ͥ̚҉̛͔͈̥̺͚̘̮̗͙͖̀͢-ͤ̋͌͐́̾ͣ̐ͦ̐̿͢͏̖̬̬͍̤-̧̧̛̹͍̥͕̯͉̝͕̙̱̯̘͍̱̤̠̔̃̀̍͒ͮ̔ͦ͐̚-̢̖̪̣̬̹̘̥ͦͬͯͨ͝-͙̜͍̫̳̰̞͌͗̾̊̀̕̕̕-̶͈̹͓̗̬̰ͬ̾͆͗̒̋̕ͅ-̲̻̟̹̬̩̔͒̅ͭ̏̒̋͛̈̉̐͝͠͠-͈̯̖̪͈̲̰̝̮̮̻͖̱̓̎ͬ̒ͧ͆̀̅̂ͤͤ̇͒͋͋ͨ͂̄́́̚͜͟-̴̡̨̨͍͎̳͖̠̣͎͚̌ͦͯ́͡-̯̺̱̤̰̗͕̯̫̭͎̱̦͙̰͙̅̿̃̑̓̐͑̎ͣ͂ͦ͂̓̂́-̛̝̼̙̲̼͔̇ͬͪͤͭ-̡̛̤̼̬͖̮͕̣͖̳͍̗̪̹̰̱͙͇͑̾ͧͨͥͯ̀-̋ͣ͋͒̐̅̀ͤͫ̈ͪ̈́̄́ͬ́͏̪̘̳̠̣̳͈͍̼̪͟ͅ-̧͕̖̻͖͆̌̄̈́͊̏̔̂͛̾̓͡-̧̢͇͇͈̙̪̪̌̎ͨͦ͌͊͊̇ͪ̚̚͞͠-̷̸ͤͩ͗ͫ͐̈͑͛̓̾̔ͨ̎̋͏͖̥̦̫͔̠̥͉̠͚̭̟͍͇̩̯̹-̛̐̎̽͑̍̃̑͌ͫ̓̽ͩ̾̽͑͆̏ͩ҉͔̭̯̱̫͔͙̣̜̺͠-̎̋̅̋ͪ͊͐ͮͨ͘͏̧̬̱͙͕͍̹̖̝̞̗̩̺̱̗̗̬̼̖́-̧̙̺̙͇̞͓̰̖̝̪̙̭ͨ̑͊̾̀̾ͨ͒̉̑̔͐̓̒̉͞͠-͆ͯͣ̈̕͏̲͉͚͈̮͔͔̻͓̝͔̤̘̭-̵̳͉͓͉̩̱͍̗̞̻̰̩̝͋͛͑ͣ̈́͜-̶̴͕̳͈̗̰̤̩̠̫̻̱̼͈̈̂͑̓̾ͪ̇͢-̐ͦͬ̔ͨ̽̉̋̓̆̽̊̓̀͗ͫ̀҉҉̦̣̳̻̳͞-̧̛̞̫̫͙͍̯̰̹̻̫͚̼̻̙͇ͯͤͭ͋̃̄͒ͮ̋͆͌̌́͛-̸̳̝̗͕̘̮̦̯͇̠͈̮̰̅͊͊̒͌ͤ͌̒͠-̸͚̞̤̞̯̝͓̝̰̺̈̓̌̈̽ͣ́̓ͥ̐̋̃̉ͯͣͭͧ͐́̕͞-̛̛̘̻̪̖̜͉̦̖̱̭̟̻͉̓̈́͐̊̋͐ͯ͒͋ͥ̕-̸̸̧̢̺̹̫͙͎̘̼̰̌́ͨ̔̍̄ͩ̎̓͊̽̌ͭͪ̌͋ͭ͐-̡̝̙͙̬̓̐ͭͪ̄ͤͤ̿̽͞-̛̪̙̙̩̱̌̅͒̇̾ͫ̌ͩ̐͐ͥͫͪ̉͒̚̚̕͟͞-̶̡͕̥̜͚͕̱̘͇̝̭̮͙̮̆̊́͋ͮ̎̐̂͗̽̇ͨ͛͒̓͟͢-̴̡̜͖̥̗̣͕̰͖̬͓̫͕̻̩ͧͮ͒̓̍̎͐̀̾̏͒̍͠-̯͇̭̲̣̝̘̬̖͍̩̫͕͖̤̟̜͎̤ͥͧ̈ͪ̉ͥ̍ͨ́̕͠͡-̷̪̫̰̜̱̝̼͙͓̲̫͓͕̭͖͎͙̋́̿̍̇͂͛̈́͛̒͘-̷̩̭̹̩͚͇̺͓͕̜͙̍̾ͩ̅͑͋͌͛͛́ͫ̎ͪ̇͂͛͊́͡͞-̛̦̜͍̳́̒̄̏̌̀͌͐̍ͫ̚̚̚͟ͅ-̨̼͕͎̜̳̣̰̜̬̲͔͍̲̬ͧͭ̅͋͡͞-̵̛͍̖̖̙͉͍͔̖͖͙̹̯̙̣̣̦̍̑̿ͣ̏̓̏́ͧ̈̕͟-̷̜̰̭̳͙͈̐̄ͫ͊̅̄͋ͧͣ̓ͪ̂̉ͧ̏̌͠-̶̡̪͖̬̹͓̳̲̤̠͑̏̿͌́͞-̀̂͆ͧ͆̓͐ͣ̎͑̔̓ͨ̑̚͠҉̶͕̙̤̕͜ͅ-̷̜͖̺̣ͦ̆́͑͗͛ͩͥ̔̔̀̚͡-̶̺̞̮̬̹͖̣̝̺̲̝̅́͑̆̃͗̑ͣ̑̇̒̂ͣ̉̿̿̃ͥ̚͝ͅ-͋̀̾̒ͮ̎͋̔̑͒̎͒͋ͪ̚͝͏̡͉̯̹͉̼͓̜-̡̗̻͈͈͙̺͎̦̘͖ͬ̎̀̃ͤ̑̽̾ͩ͂ͫͨ̋̊͆ͩ̄̕̕͢-̶̳͍̥͚͖̙̬̃̔̎̎ͮ̌̑̾̈́͛̋̌̚͠ͅͅ-̧͕͔̬̰͂̄̾̈́͋ͦͨ̽ͩ̑͊ͥ́̐ͨ̂ͣ̃̽̀̀͟͠-̯͔̯̺̦̼͍͙̠̪͚͋̎ͨ̅͂͐ͯ͌̀̕͡-̸̡̝͔̹̫͚̫̖̹̼̮̹̪͇̝̜̬͖̦̜ͩͧ̑͛͊ͪ̒̓̈́̓͛̊̕͜͢-̴̷̧̭͔͍̪̖̹͕͈͕̞̜̦̜̦̠̜̌ͣͥ̌̋̾̾̔̎̋ͥ͒̎͜͝-̢̭͔̖̬͎̘̜̫̮͍̰̱ͬ͐ͤ̍̀ͬ͟͠ͅ-̵̷̪̺̭̺͔͎͎̞̤̻̬͖ͪ̆̋ͦ̊̋͐̓̆̅ͯ̂̑̾͑̚-̧̣̤͕̗͇̙̟͇ͤͮ̐̿̀̈́͌ͣͤͤͫ̊ͯ̈̍͢-̧̹͉̜̤̣͔̹̲̩̀͋ͤͩͫ͌̌͐͆̈̍͢͡͝ͅ-̵̴̥̩̟͚̮͚̘̣͓̙͉̒̉̈́́͗̆͑-ͨ̌̐̈́̆̊͏҉̜͈̣͔̺͔͜-̵̧̧͍̞̻̳͐͐̇ͮ̃̊
Currently Offline
Last Online 10 hrs, 22 mins ago
1 VAC ban on record | Info
2107 day(s) since last ban
Achievement Showcase
1,378
Achievements
24%
Avg. Game Completion Rate
Items Up For Trade
1,022
Items Owned
459
Trades Made
2,405
Market Transactions
Pls go away Russians
LinusRed Mar 25 @ 2:45pm 
╭━━━━━━━━━╮
┃  ● ═══   █ ┃
┃█████████████┃
┃█████████████┃
┃█████████████┃
┃█ you're adopted. █┃
┃█  -Mom&Dad  █┃
┃█████████████┃
┃█████████████┃
┃█████████████┃
┃    ○     ┃
╰━━━━━━━━━╯
Luse Feb 17 @ 8:16am 
Your profile is looking like a hot mess brother
emphasis on hot :^)
AbstractRude Sep 8, 2016 @ 4:16am 
Ayyy, Cope. You remember me, dude? It's Tsukianei from way back in the day. You still do shit? Got to thinking about Ema's, then Brocraft, then GitS. What happened? That was fun as hell.
bunner Jun 8, 2016 @ 1:06am 
+rep even though green is a shitty color pls don't spank me too hard thnx <3
Lemegeton Aug 6, 2015 @ 6:29pm 
…………………….…………...„--~*'¯…….'\
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'~
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
Uncle Badass Jun 3, 2015 @ 11:31am 
Remember. It's not anal lube until you try.