Nijatori // PUNT.pt
Portugal
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭐⠀ I⠀D ⠀/⠀ɴ ɪ ᴊ ᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ɢ ʀ ᴏ ᴜ ᴘ ⠀|⠀ ꜰ ᴏ ʀ ᴜ ᴍ [punt.pt]⠀|⠀ ᴛ ꜱ [punt.pt]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ʜ⠀⠀⠀ᴇ⠀⠀⠀ʟ⠀⠀⠀ʟ⠀⠀⠀ᴏ
Currently Online
Artwork Showcase
By: v0x
70 11 9
                              I⠀N⠀T⠀R⠀ↀ⠀D⠀U⠀C⠀T⠀I⠀O⠀N

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⬜️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     welcome ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     ⬜️

          💭𝘼𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙢𝙚:
          ⭐ ɴɪᴊᴀᴛᴏʀɪ
          ⭐ 18 ʏᴇᴀʀs ᴏʟᴅ
          ⭐ Pᴏʀᴛᴜɢᴀʟ
          ⭐ Pᴏʀᴛᴜɢᴜᴇsᴇ / Eɴɢʟɪsʜ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🔴⠀⠀ғᴏʟʟᴏᴡ ᴛᴏ ɢᴇᴛ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇs⠀⠀🔴

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⬛️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀adding ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⬛️

         〰️⠀⠀ᴡʀɪᴛᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ
         〰️⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴘʀᴏғɪʟᴇ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⬜️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀extras⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⬜️

          💲 𝙏𝙤𝙥 𝙎𝙥𝙤𝙣𝙨𝙤𝙧𝙨:
          ⚪️ sᴍɪʟᴇ
          ⚪️ ᴅᴀɴɴ

          🔷𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙩𝙮:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⭐ ғᴏʀᴜᴍ [lusus.pt]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⭐ Sᴛᴇᴀᴍ ɢʀᴏᴜᴘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⭐ ᴛᴇᴀᴍsᴘᴇᴀᴋ [lusus.pt]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🔴⠀⠀ ᴛʜᴀɴᴋs ғᴏʀ ᴠɪsɪᴛɪɴɢ⠀⠀ 🔴

Favorite Guide
Created by - Sherl
5,602 ratings
Классификация значков Steam по цветовой палитре.
Sorting badges by colors.
Achievement Showcase
1,095
Achievements
21%
Avg. Game Completion Rate
Screenshot Showcase
Items Up For Trade
1,316
Items Owned
565
Trades Made
492
Market Transactions
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmanangry::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::heartp::stickmansuspicious::heartp::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::heartp::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::LindaSmile::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmanangry::stickmansuspicious::LindaSmile::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::heartp::LindaSmile::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmanangry::stickmansuspicious::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::heartp::stickmansuspicious::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::LindaSmile::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::LindaSmile::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::heartp::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
:stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious::stickmansuspicious:
Favorite Game

Recent Activity

2,024 hrs on record
last played on Oct 15
31 hrs on record
last played on Oct 2
5.1 hrs on record
last played on Sep 13
smoken Oct 15 @ 8:44am 
boas nija , spuderes aceita o pedido querias perguntar uma cena sff
‧ J3 | Designer Oct 13 @ 11:49am 
aceita preciso de falar contigo sobre os servidores da punt é importante
Bárbara Sofia Oct 6 @ 5:17am 
Aceita cabrão, é o teu mod de jb preferido
SMILE //PUNT Sep 26 @ 10:29am 
━━━━━━━╮
┃ ● ══ █┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃█ És adotado.█┃
┃█ - Mãe&Pai. █┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃  ○  ┃
╰━━━━━━━╯
JEANHARD Sep 15 @ 1:10pm 
Assinado meu mano s2
FlacKo (MoLeX) Sep 14 @ 12:20pm 
Nija, podes dar add? Acabei de ser ban do server sem fazer absulotamente nada.