Lily
B.   Hamburg, Germany
 
 
pronouns:               she/her
age-group:              21+
hair/eyes:               brown

View less info
Trò chơi yêu thích
Vật phẩm muốn trao đổi
1,305
Vật phẩm đã sở hữu
743
Trao đổi đã thực hiện
21,456
Giao dịch tại chợ
items not really up for trade
Steam Replay 2022
Replay 2022
Trò chơi yêu thích

Hoạt động gần đây

4,930 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg05
3.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg05
5.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg05
Krawall ;. 27 Thg05 @ 11:30am 
Hi, added um zusammen zu spielen :)
daze 24 Thg05 @ 4:30am 
because ehm why not xD?
Lily 23 Thg05 @ 11:00pm 
"can u add me?"
no? why?
daze 23 Thg05 @ 5:30pm 
can u add me?
MatejH7 30 Thg04 @ 7:00am 
+REP nice csgo inventory :csgoct::lunar2019coolpig:
󠁳⁧Lily 25 Thg04 @ 12:18pm 
-rep isn't my girlfriend